My Faithful Fair One

Mo rùn geal dìleas

Sèist
Mo rùn geal dìleas, dìleas, dìleas
Mo rùn geal dìleas nach till thu nall
Cha till mi fhèin riut, a ghaoi chan fhaod mi
‘S ann tha mi ghaoil ‘na mo laighe tinn

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn
Is bheirinn sgrìobag don eilean Ileach
Far bheil an rìbhinn dh’fhàg m’inntinn trom

Thug mi mìos ann am fiabhras claoidhte
Gun dùil rium oidhche gum bithinn beò
B’e fàth mo smaointean a là ‘s a dh’oidhche
Gum faighinn faochadh is tu bhi ‘m chòir.

Cha bhi mi strì ris a’ chraoibh nach lùb leam
Ged chinneach ùbhlan air bhàrr gach gèig
Mo shoraidh slàn leat ma rinn thu m’fhàgail
Cha tàinig tràigh gun muir-làn na dhèidh

Click for the English translation and another variation of the song.

My Fair and Faithful Love

Chorus
My fair and faithful, faithful love
My fair and faithful love would that you returned to me
I will not return to you, love, I cannot
For I am lying here, my love, on my sick-bed

If only I could take the form of a seagull
Swminning lightly over the waves
I would make a journey to the Island of Islay
Where lives the girl who made my heart heavy

I spent a month stricken with a fever
Uncertain I should survive each night
The subject of my thoughts night and day
That I would recover and have you with me

I will not struggle with a tree that will not bend for me
Although there would be apples on every branch
Farewell forever of you have deserted me
There was never an ebbing tide without a full tide to follow

This song was written by Iain MacGhill-Eathain from Mull. It has been recorded by the Rankin Family in a slightly different version.

seist
mo run geal dileas, dileas
mo run geal dileas nach till thu nall?
cha till mi fhein riut, a ghaoil, cha ‘n fhaod mi,
o choin a ghaoil ‘s ann tha mise tinn.

is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
a shnamhadh aotrom air bharr nan tonn;
is bheirinn sgriobag don eilean ileach,
far bheil an ribhinn dh’fhag m’inntinn trom.

is truagh nach robh mi ‘s mo rogha ceile
air mullach shleibhte nam beanntan mor,
‘s gun bhi ‘gar n-eisdeachd ach eoin an t-sleibhe,
‘s gun tugainn fhein di na ceudan pog.

thug mi corr agus naoi miosan
anns na h-innsean a b’fhaide thall,
‘s bean boidhchead t’aodainn cha robh ri fhaotainn.
‘s ged gheibhinn saoghal chan fhanainn ann.

thug mi mios ann am fiabhras claoidhte
gun duil rium oidhche gum bithinn beo;
b’e fath mo smaointean a la ‘s a dh’oidhche,
gum faighinn faochadh is tu bhi ‘m choir.

cha bhi mi strith ris a’ chraoibh nach lub leam
ged chinneach ubhlan air bharr gach geig.
mo shoraidh slan leat ma rinn thu m’fhagail,
cha d’thainig traigh gun mhuir lan ‘na deigh.

Published by Christian Clay Columba Campbell

Christian Clay Columba Campbell is a Roman Catholic of the Anglican Use. As Senior Warden of the Cathedral of the Incarnation (Orlando, FL), he organised the process by which the parish accepted the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, petitioning to join the Catholic Church. The Anglican Cathedral is now the Church of the Incarnation in the Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter. Personal queries should be directed to me at eccentricbliss dot com.

Leave a comment

Leave a Reply