He Hath Holpen His Servant Israel

The Visitation, from Altarpiece of the Virgin by Jacques Daret, 1434-1435.
The Visitation, from Altarpiece of the Virgin (St. Vaast Altarpiece) by Jacques Daret, c. 1435 (Staatliche Museen, Berlin).

46 Agus thuhhairt Muire, A ta m’anam ag àrd-mholadh an Tighearna, 47 Agus a ta mo spiorad a’ deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlanuighear: 48 Do bhrìgh gu’n d’amhairc e air staid ìosail a bhan-oglaich: oir feuch, o so suas goiridh gach linn beannaichte dhiom. 49 Do bhrìgh gu’n d’rinn an Ti a ta cumhachdach nithe mòra dhomh, agus is naomh ‘ainm. 50 Agus a ta a thròcair-san o linn gu linn, do’n droing d’an eagal e. 51 Nochd e neart le ‘ghairdean, sgap e na h-uaibhrich ann an smuaintibh an cridhe féin. 52 Thug e nuas na daoine cumhachdach o’n caithrichibh rìoghail, agus dh’àrdaich e iadsan a bha ìosal. 53 Lìon e ‘n droing a bha ocrach le nithibh maithe, agus chuir e uaith na daoine saoibhir falamh. 54 Rinn e còmhnadh ri Israel ‘òglach féin, ann an cuimhneachadh a thròcair. 55 Mar a labhair e r’ar n-aith-richibh, do Abraham agus d’a shliochd gu bràth.

— Luke i. 46-55.

Published by Christian Clay Columba Campbell

Christian Clay Columba Campbell is a Roman Catholic of the Anglican Use. As Senior Warden of the Cathedral of the Incarnation (Orlando, FL), he organised the process by which the parish accepted the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, petitioning to join the Catholic Church. The Anglican Cathedral is now the Church of the Incarnation in the Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter. Personal queries should be directed to me at eccentricbliss dot com.

Leave a comment

Leave a Reply