Bride Ban-Chobhair

Thainig thugam cobhair Moire gheal is Bride; Mar a rug Anna Moire, Mar a rug Moire Criosda, Mar a rug Eile Eoin Baistidh Gun mhar-bhith dha dhi, Cuidich thusa mise ‘m asaid, Cuidich mi a Bhride! Mar a gheineadh Criosd am Moire Comhliont air gach laimh, Cobhair thusa mise, mhoime, An gein a thoir bho […]

Thursday of Columba Benign

Thursday of Columba benign Day to send sheep on prosperity, Day to send cow on calf, Day to put the web in the warp. Day to put coracle on the brine, Day to place the staff to the flag, Day to bear, day to die, Day to hunt the heights. Day to put horses in […]

On Sunday Will Arise My King

Di-luain thig an doireann trom, A shileas am bith eutrom, Bithidh sinn umhail gach greis, Gach uile na dh’ eisdeas. Di-mairt thig an t-sian eile, Cradh chridheach, cruaidh pheinneach, A shileas na gruaidheana glana, Frasa fala fiona. Di-ciadain a sheideas gaoth, Sguaba lom air shrath is raon, Dortadh oiteag barra theann, Beithir bheur ’s reubadh […]