Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

The Worthy Gaelic

Tha Laideann coimhliont, Torrach, teann nas leòr, Ach ‘s sgalag thràilleil I don Ghàidhlig chòir. San Athen mhòir Bha ‘Ghreugais còrr ‘na tìm, Ach b’ ion di h-òrdag Chur fo h-òirchios grinn. Latin is perfect / fertile, and firm enough / but it is a slavish servant / compared to worthy Gaelic. / In great Athens […]

“An Airce” from Adv.MS.72.2.13

An Airce. Adhra mhìalach nan cat, Air dhealbh nathrach ‘s a grunnd fuar, ‘Nuair thig Tomas le chuid each, Bidh là nan creach mu d’ bhruaich. Thig seann fhàisdinnean, gu teach, Bheir a chuidheall car mu’n cuairt, Am fear tha ìosal bidh gu h-àrd, Fear eile gu làr gu luath. Thig claidheamh, tein’ agus càs, […]

Conflation: Gàidhealtachd & Jacobitism

The simple question “who were the Gaidheil (Gaels)”? Might seem like a surprising point of departure. When the Comunn Oiseanach (Ossianic Society) started meeting at the University of Glasgow some eighty years later, from 1831, one of their primary functions was as a debating society. They discussed, in Gaelic, a wide range of topics but […]

Beannachadh Luinge

God bless the good ship of Clan Ranald, The first day it leaps on the wave, The ship and the sailors who man it The first on the roll of the brave! May the Three and the One be their guidance, Who tempers the blasts when they bray, Or tossed mid the war of the […]

Tha sinn ‘san t-sean-nàdur

Tha sinn ‘san t-sean-nàdur A bhà sinn roimh am an achda, Am pearsanna ‘s an inntinn, ‘S ‘bar rìoghalachd, cha tèid lagadh. We’re still of our old nature As were we ere the Act was passèd, Alike in mind and persons And loyalty, we will not weaken. Am Breachan Uallach, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair.

Ours the Sword’s Victory, Theirs but the Pen’s!

Gura linne ‘bhuaidh lannach, ‘s buaidh pheannach an cuid-s’! Tearlach Mac Sheumais, Alexander MacDonald.