Tha sinn ‘san t-sean-nàdur

Tha sinn ‘san t-sean-nàdur A bhà sinn roimh am an achda, Am pearsanna ‘s an inntinn, ‘S ‘bar rìoghalachd, cha tèid lagadh. We’re still of our old nature As were we ere the Act was passèd, Alike in mind and persons And loyalty, we will not weaken. Am Breachan Uallach, Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair.