A Culloden Lament

Fhir a shiùbhlas na frìthe Tha thu sìor thighinn fainear dhomh Tha mi ‘g innse le fìrinn An nì rinn mo sgaradh Chan e ghearradh a luaidh A rinn am bualadh fo’m neimheil Ach an dh’fhuirich dhe’m chàirdean Anns a’bhlàr a bha ‘s t-earrach Tha mo chiabhag air glasadh Tha mo leth-cheann air muthadh Tha […]