Whose Is the Right

John Pettie (1834-93), Bonnie Prince Charlie Entering the Ballroom at Holyroodhouse, perhaps accompanied by Cameron of Lochiel (c. 1700-1748), and Alexander Forbes, 4th Lord Pitsligo (1678-1762).
John Pettie (1834-93), Bonnie Prince Charlie Entering the Ballroom at Holyroodhouse, perhaps accompanied by Cameron of Lochiel (c. 1700-1748), and Alexander Forbes, 4th Lord Pitsligo (1678-1762).

God bless the prince, I pray,
God bless the prince, I pray,
Charlie I mean;
That Scotland we may see
Freed from vile Presbyt’ry,
Both George and his Feckie.
Even so. Amen.

God bless the happy hour!
May the Almighty Power
Make all things well;
That the whole progeny
Who are in Italy
May soon and suddenly
Come to Whitehall.

God bless the church, I pray,
God save the church, I pray,
Pure to remain,
Free from all Whiggery,
And Whigs’ hypocrisy,
Who strive maliciously
Her to defame.

Here’s to the subjects all,
God send them, great and small,
Firmly to stand,
That would call home the king
Whose is the right to reign:
This is the only thing
Can save the land.

Four verses of the King’s Anthem, as published in Charles MacKay, ed., The Jacobite Songs and Ballads of Scotland from 1688 to 1746, Glasgow: Richard Griffin and Co., 1861.

Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach.
Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

A chomuinn rìoghail rùnaich
Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh,
Biodh ur roisg gun smùirnein,
‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann;
Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt
Gu mùirneach cuir mu’n cuairt!
Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig,
A’ chailis naomh na truaill.
Lìon deoch-slàinte Theàrlaich,
A mheirlich! stràic a’ chuach!
B’ì siod an ìocshlàint’ àluinn
Dh’ath-bheòthaicheadh mo chàileachd,
Ged a bhiodh am bàs orm,
Gun neart, gun àgh, gun tuar —
Rìgh nan dùl a chur do chàbhlaich
Oirnn thar sàl ri luas!

O, tog do bhaideil arda,
Chaol, dhìonach, shàr-gheal, nuadh,
Ri d’ chrainnghridh bìgh-dhearg, làidir,
Gu taisdeal nan tonn gàireach;
Tha Æolus ag ràitinn
Gun sèid e ràp-ghaoth chruaidh
O’n àird anear, ‘s tha Neptun dìleas
Gu mìneachadh a’ chuain.
Is bochd atà do chàirdean
Aig ro-mheud t’fhardail uainn,
Mar àlach maoth gun mhàthair,
No beachainn bhreac a’ ghàraidh
Aig sionnach ‘n d’èis am fàsaichth’
Air fàillinn feadh nam bruach;
Aisig cabhagach le do chàbhlach,
Us leighis plàigh do shluaigh.

Tha na dèe ann an deagh-rùn duit,
Greas ort le sùrd neo-mharbh
Thar dhronnag nan tonn dubh-ghorm,
Dhriom-robach, bhàrr-chas, shiùbhlach,
Ghleann-chladhach, cheann-gheal, shùgh-dhlùth,
Nam mòthar cùl-ghlas, garbh;
Na cuan-choirean greannach, stuadh-thorrach,
‘S crom-bhileach, molach, falbh.
Tha muir us tìr cho rèidh dhuit
Mur dean thu fèin an searg’;
Dòirtidh iad ‘nan ceudaibh,
‘Nan laomaibh tiugha, treuna,
A Breatuinn us a h-Eirinn
Mu d’ standard brèid-gheal, dearg;
A’ ghaisreadh sgaiteach, ghuineach, rìoghail,
Chreuchdach, fhìor-luath, gharg.

Thig do chinneadh fèin ort,
Na treun-fhir laomsgair, gharbh,
‘Nam beathraichibh gu reubadh,
‘Nan leòmhannaibh gu creuchdadh,
‘Nan nathraichibh grad-leumnach,
A lotas geur le ‘n calg;
Le ‘n gathaibh faobharach, rinn-bheurra
Nì mòr-euchd le ‘n arm’.
‘Nam brataichibh làn-èidicht’
Le dealas geur gun chealg,
Thig Domhnullaich ‘nan dèidh sin,
Cho dìleas duit ri d’ lèine,
Mar choin air fasdadh èille
Air chath chrith geur gu sealg;
‘S mairg nàimhde do ‘n nochd iad fraoch,
Long, leòmhann, craobh, ‘s làmh dhearg.

Gun neartaich iad do champa
Na Caimbeulaich gu dearbh,
An Diùc Earraghàidhealach mar cheann orr’,
Gu mòralach, mear, prionnsail,
Ge b’è sid an tionnsgnadh searbh,
B’è sid an tionnsgnadh searbh,
Le lannaibh lotach, dubh-ghorm, toirteil,
Sgoltadh chorp gu’m balg.
Gu tairbeartach, glan, caismeachdach,
Fìor-thartarach ‘nan ranc,
Thig Cluainidh le ‘chuid Phearsanach,
Gu cuanna, gleusda, grad-bheirteach,
Le spàinnichibh teann-bheirticht’
‘S cruaidh fead ri sgailceadh cheann;
Bidh fuil da dòrtadh, smùis da spealtadh,
Le sgealpaireachd ur lann.

Druididh suas ri d’ mheirghe,
Nach meirbh an am an àir,
Clann Ghill’ Eathain nach meirgich
Airm ri h-uchd do sheirbhis,
Le ‘m brataichean ‘s snuadh feirg’ orr’,
‘San leirg mar thairbh gun sgàth;
Am foirne fearail, nimheil, arrail,
As builleach, ealamh làmh.
Gun tig na fiùrain Leòdach ort
Mar sheochdain ‘s eòin fo ‘n spàig;
‘Nan tùiribh lann-ghorm, tinnisneach,
Air chorra-ghleus gun tiomachas,
An rèisimeid fhìor-innealta,
‘S fàth giorraig dol ‘na dàil;
Am bi iomadh bòcan fuilteach, foirmeil,
Thèid le stoirm gu bàs.

Thig curaidhnean Chlann-Chamshroin ort,
Thèid meanmnach sìos ‘nad spàirn;
An fhoireann ghuineach, chaithreamach,
‘S neo-fhiamhach an am tarruinge,
An lainn ghlas mar lasair dealanaich
Gu gearradh cheann us làmh;
‘S mar luas na dreige, ‘s cruas na creige,
Chluinnte sgread nan cnàmh.
Thig mìlidhean Chlann-Iain ort,
Thèid fritheilteach gu d’ champ,
Mar fhaloisg ris na sliabh-chnuic
Us gaoth a’ Mhàirt ‘ga biathadh,
No marcaich’ air each srianach
A rachadh sìos gun chàird –
Cho ealamh ris an fhùdar ullamh,
An t-srad ‘n uair bhuineadh dhà.

Gur cinnteach dhuibh d’ur coinneachadh
Mac Coinnich mòr Cheann-t-sàil’,
Fir làidir, dhàna, cho innealta
Do’n fhìor-chruaidh air a foinneachadh,
Nach ghabh fiamh no somaltachd
No sgreamh roimh theine bhlàr;
‘S iad gu nàrach, fuileach, foinnidh,
Air bhoil’ gu dol ‘nad chàs.
Gur foirmeil, pròiseil, ordail,
Thig Tòisichean ‘nan ranc,
A’ màrsal stàtail, comhnard,
Gu pìobach, bratach, sròl-bhuidh’;
Tha rìoghaltachd us mòrchuis
Gun sòradh anns an dream,
Daoine làidir, neartmhor, cròdha,
‘S iad gun ghò, gun mheang.

Thig Granndaich gu ro-thartarach,
Neo-fhad-bheirteach do d’ champ,
Air phriob-losgadh gu cruadal,
Gu snaidh’ cheann us chluas diubh,
Cho nimheil ris na tigiribh,
Le feachdraidh dian-mhear, dàn’,
Chuireas iomadh fear le sgreadail
‘S a’ breabadaich gu làr.
Thig a rìs na Frisealaich
Gu sgibidh le neart garbh,
‘Nan seochdaibh fìor-ghlan, togarrach,
Le fuathas bhlàr nach bogaichear,
An comhlan feardha, cosgarrach,
‘S mairg neach do ‘n nochd iad fearg;
An spuir ghlas aig dlùths an dèirich
Bidh ‘nan èibhlibh dearg.

‘Nan gaisreadh ghaisgeil, losgarra,
Thig Lachlunnaich gun chàird,
‘Nan soighdibh dearga, puinnseanta,
Gu claidhmheach, sgiathach, cuinnsearach,
Gu gunnach, dagach, ionnsaichte,
Gun chunntas ac’ air àr;
Dol ‘nan deannaibh ‘n aodainn pheileir
Tiochd o theine chàich.
Gabhaidh pàirt de t’ iorghaill-sa
Clann-Fhionghain ‘s sìor-bhualadh,
Mar thuinn ri tìr a’ sìor-bhualadh,
No bile lasrach dian-losgadh,
‘Nan treudaibh luatha, sìor-chonfach,
Thoirt grìosaich air an nàmh’;
An dream chathach, Mhuileach, Shrathach,
‘S maith gu sgathadh chnàmh!

‘S mòr a bhios ri corp-rùsgadh
Nan closaichean ‘sa bhlàr,
Fithich ann, a’ rocadaich,
Ag itealaich, ‘s a’ cnocaireachd,
Cìocras air na cosgarraich
Ag òl ‘s ag ith’ an sàth;
Och, ‘s tùrsach, fann, a chluinntear mochthrath,
Ochanaich nan àr.
Bidh fuil us gaorr dam fùidreadh ann
Le lùth-chleasan ur làmh,
Meangar cinn us dùirn diubh,
Gearrar uilt le smùisreadh,
Cìosnaichear ur biùthaidh,
Dan dubh-losgadh, ‘s dan cnàmh’;
Crùnar le poimp Tearlach Stiùbhart,
Us Frederic Prionns’ fo shàil.

Continue reading “Song of the Highland Clans”

An Pàpanach Mòr and the Campbells of Ardslignish

On the right: the gravestone of Alexander Campbell of Ardslignish, An Pàpanach Mòr ("the Great Papist"), third son of Alexander Campbell, 6th of Lochnell, Camus nan Gael, Ardnamurchan.
On the right: the gravestone of Alexander Campbell of Ardslignish, An Pàpanach Mòr (“the Great Papist”), third son of Alexander Campbell, 6th of Lochnell, Camus nan Gael, Ardnamurchan.

Campbells of Ardslignish.
(Supplied by Mrs. Lillias Davidson, neé Campbell, Lochnell.)

ALEXANDER CAMPBELL of Ardslignish, son of (Airdslignis)
the sixth Lochnell (Loch-nan-eala), brother to Sir Duncan Campbell of Lochnell, and commonly known as the “Pàpanach Mòr,” either on
account of his great stature, or his zealous adherence to the Church of Rome, was an enthusiastic Jacobite; while his only son John was a Protestant, and in the service of the king.

By an accident characteristic of these unhappy times, when religion and politics superseded the ties of kindred, Ardslignish and his son met on Stirling (Sruileadh) Bridge: the latter leading on his men, though himself disabled—one arm being broken, and the other run through; the father, unwounded, and untouched by pity, exclaiming as he passed, “Would to God, John, that every man on your side was in the same state!”

On another occasion, the father and son were again brought together: in a remarkable manner, when the army of the Prince, amongst whom was the Pàpanach Mòr, were surrounding Edinburgh Castle (Caisteal Dhun-èideann), in which his son John was shut up with the king’s troops. The latter, having volunteered to convey despatches from the garrison to their friends in Stirling, was let down in a basket from a window in the Castle at the dead of night, and passing through the enemy’s camp, unseen by his father and the rest of the Prince’s army, reached Stirling; and returning to Edinburgh (Dun-éideann) before daybreak, re-entered the Castle in the same manner as he had quitted it.

The ill-fortune of Charles Edward did not in any way diminish Ardslignish’s enthusiasm in his cause,—as may be seen from the fact that, when he knew himself to be dying (in 1767), he desired his son to have him arrayed in the dress he wore at Culloden (Cùil-fhodair), and caused the pipers to march round the house playing the “Prince’s Welcome” (“Fàilt a’ Phrionnsa“).

At the funeral of this Ardslignish’s father (in 1714) there were 4000 men, under arms, attending the various chieftains; and before the mourners left the house, Rob Roy, who claimed kindred with the family, stepped up to the bier, declaring that, if he was not allowed to have the first lift of Lochnell’s body, it would not be the only one that would leave the house. This demand was granted,—undoubtedly rather because brawling was considered out of place at such a time than that so great a number of men would be intimidated even by Rob Roy.

On one occasion, when John Campbell of Ardslignish was going to leave home, he went to the kiln where it was customary for the dead to be taken between the time of decease and of interment; and while there, while speaking to the smith of the place, who was supposed to be gifted with secondsight, he was surprised to see the man’s face suddenly change, and his gaze become riveted on one corner. The smith, on being asked the cause of his extraordinary manner, said that he saw either Ardslignish or himself lying dead in the kiln, as the body was covered by a plaid woven in an unusual manner, and of which only two had been made—one being in his possession, and the other in that of Ardslignish. To calm the man’s agitation, the latter said that he would make it impossible that this dream should come to pass, as he would leave orders that, in the event of the smith’s death, his body should not be taken to the kiln, and in his own case such a thing was obviously impossible; thus the dream could have no fulfilment. However, he forgot all about the circumstance, and left without giving the promised order,—to find, on his return, that the smith was dead, and his body lying in the kiln, wrapped in the plaid, as he had predicted.

— Lord Archibald Campbell’s Records of Argyll (1885).

Donum Sanationis

Arms of the Cardinal Duke of York, Henry Benedict Stuart (Henry IX of England, II of Ireland, and I of Scotland) in the Jacobite peerage.
Arms of the Cardinal Duke of York, Henry Benedict Stuart (Henry IX of England, II of Ireland, and I of Scotland) in the Jacobite peerage.

MALCOLM
Well, more anon.—Comes the king forth, I pray you?

DOCTOR
Ay, sir; there are a crew of wretched souls
That stay his cure. Their malady convinces
The great assay of art, but at his touch—
Such sanctity hath heaven given his hand—
They presently amend.

MALCOLM
I thank you, doctor.

(Exit DOCTOR.)

MACDUFF
What’s the disease he means?

MALCOLM
‘Tis called the evil.
A most miraculous work in this good king,
Which often since my here-remain in England
I have seen him do. How he solicits heaven,
Himself best knows, but strangely visited people,
All swoll’n and ulcerous, pitiful to the eye,
The mere despair of surgery, he cures,
Hanging a golden stamp about their necks,
Put on with holy prayers. And, ’tis spoken,
To the succeeding royalty he leaves
The healing benediction. With this strange virtue,
He hath a heavenly gift of prophecy,
And sundry blessings hang about his throne,
That speak him full of grace.

Macbeth, Act 4. Scene 3.

[N]o one is so perfectly cured, as not to be attacked again by the same disease, if he be so unfortunate to lose the coin which the king hangs about his neck when he is touched, in which case he must be touched again.

à la Haye, Relation … du Voyage et Sèjour du Roy de la Grande Bretagne &c., 1660.

AT THE HEALING.

PREVENT us, O Lord, in all our doings with thy most gracious favour, and further us with thy continual help, that in all our works begun, continued, and ended in thee, we may glorify thy holy Name, and finally by thy mercy obtain everlasting life: through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Holy Gospel is written in the 16th Chapter of Saint Mark, beginning at the 14th Verse.

JESUS appeared unto the Eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe; In my Name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following.

Lord have mercy upon us.
Christ have mercy upon us.
Lord have mercy upon us.

OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen.

Then shall the infirm Persons, one by one, be presented to the Queen upon their Knees; and as every one is presented and while the Queen is laying Her Hands upon them, and putting the Gold about their Necks, the Chaplain that officiates, turning himself to her Majesty, shall say these words following:

GOD give a Blessing to this Work; and grant that these sick Persons, on whom the Queen lays her Hands, may recover, through Jesus Christ our Lord.

After all have been presented, the Chaplain shall say,
[These answers are to be made by them that come to be Healed.]

Vers. O Lord, save thy servants;
Resp. Who put their trust in thee.
Vers. Send unto them help from thy holy place.
Resp. And evermore mightily defend them.
Vers. Help us, O God of our Salvation.
Resp. And for the glory of thy Name deliver us, and be merciful unto us sinners, for thy Name’s sake.
Vers. O Lord, hear our prayers.
Resp. And let our cry come unto thee.

Let us pray.

O ALMIGHTY God, who art the Giver of all health, and the aid of them that seek to thee for succour, we call upon thee for thy help and goodness mercifully to be shewed upon these thy servants, that they being healed of their Infirmities may give thanks unto thee in thy holy Church, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Then the Chaplain, standing with his face towards them that come to be healed, shall say,

THE Almighty Lord, who is a most strong tower to all them that put their trust in him, to whom all things in heaven, in earth, and under the earth, do bow and obey, be now and evermore thy defence; and make you know and feel, that there is none other Name under heaven given to man, in whom, and through whom, thou mayest receive health and salvation, but only the Name of our Lord Jesus Christ. Amen.

THE grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost, be with us all evermore. Amen.

(As appended to the Book of Common Prayer during the reign of Queen Anne. The service was thus retained in a Prayer-Book printed in the fifth or sixth year of George I, though it is said that the queen was the last (de facto) sovereign to touch for the sure of the Evil.)

* * *

The practice of the Royal Healing seems to have reached its zenith during the reign of Charles II (evidently no fewer than ninety-two thousand persons availed themselves of His Majesty’s touch during the twenty years following the Restoration). After the Revolution, William of Orange, on being requested to touch, refused to do so, referring applicants instead to his exiled uncle at St. Germain. Anne touched frequently, one of her last patients being Dr. Samuel Johnson. Like William III, George I (and the succeeding Hanoverians) positively refused to touch, perhaps on account of the extravagance of the display, to which the monarch was temperamentally averse, or perhaps because the service seemed too Catholic, but the Stuarts continued the practice in exile — James III, Charles Edward Stuart, and finally by the Cardinal Duke, whose Diary contains a great many entries to this effect.

John Campbell of the Bank

John Campbell of the Bank, 1759 (or 1749). All “modern tartans” identified with the Clan Campbell are blue, green, and black. I am not aware of any red tartan which has been associated either historically or by the tartan mills with the Clan Campbell. This portrait just reinforces the truth that Highlanders simply wore what tartans were locally available or to their taste. John Campbell (c.1703-1777) was a Scottish banker and man of business. He worked for The Royal Bank of Scotland from its foundation in 1727, and was its cashier, 1745-77. He served as agent for his kinsmen the 2nd Earl of Breadalbane and Lord Glenorchy, keeping their estate accounts and acting as their representative for all types of business in Edinburgh. Campbell was a Gaelic-speaker with an interest in supporting the survival of the language. He read poetry and his diary suggests that he also wrote it, although no samples are known to survive. It is thought that he was one of the financial supporters of James Macpherson, in his search for the ‘lost’ Ossian cycle of poems.

John Campbell’s diary recounts how the Jacobite army took control of Edinburgh on 17 September 1745. On 1 October, Bonnie Prince Charlie’s secretary informed John Campbell that he had £857 of Royal Bank banknotes and wanted payment for them in gold. Upon failure to comply, the Jacobites would seize property from the Bank and its directors to the value of the notes.

It was not immediately easy for the Bank to comply, because all the Bank’s valuables, including its reserves of gold, had been moved to Edinburgh Castle for safekeeping during this time of turmoil. At first, it had been possible to get access to the Castle when necessary, but by this time the Castle – still in government hands – was locked down, while the rest of the city was under Jacobite control. Just a few days earlier, Campbell and some colleagues had been refused access to the castle, despite waiting at the gates for an hour.

Campbell sought and obtained a special pass from the Jacobite authorities permitting him to pass through the streets safely on his way to the castle. He also wrote ahead to the castle warning its commander that he would be asking for access. The commander implied he would be allowed in, but refused to put anything in writing.

Campbell, accompanied by colleagues and directors from the Bank, made his expedition to the castle on 3 October 1745. He successfully gained access, withdrew the gold to meet the Prince’s demands (which by now had risen to over £3,000), and more to meet any imminent further demands. He also destroyed a large quantity of unissued notes to remove the risk of them entering circulation and becoming an additional liability. While he worked, shooting went on between government forces in the Castle and Jacobites outside.

He paid the money to the Prince’s secretary at his office later that evening. The Jacobite army left Edinburgh on 1 November, marching on into England in a bid to claim the British throne. The army’s progress into England was funded in no small part by the gold it had received from The Royal Bank of Scotland.

On Wi’ the Braid Claymore

Prince Charles Edward Stuart; portrait by Louis-Gabriel Blanchet.

Cam’ ye by Atholl, lad wi’ the philabeg,
Down by the Tummel, or banks of the Garry?
Saw ye the lads, wi’ their bonnets an’ white cockades,
Leaving their mountains to follow Prince Charlie.

Chorus
Follow thee, follow thee, wha wadna follow thee?
Long has thou lov’d an’ trusted us fairly!
Charlie, Charlie, wha wadna follow thee?
King o’ the Highland hearts, bonnie Charlie.

I hae but ae son, my gallant young Donald;
But if I had ten, they should follow Glengarry;
Health to MacDonald and gallant Clan Ronald,
For these are the men that will die for their Charlie.

Chorus

I’ll go to Lochiel, and Appin, and kneel to them;
Down by Lord Murray and Roy of Kildarlie;
Brave Mackintosh, he shall fly to the field wi’ them;
These are the lads I can trust wi’ my Charlie.

Chorus

Down by thro’ the Lowlands, down wi’ the whigamore,
Loyal true Highlanders, down wi’ them rarely;
Ronald and Donald drive on wi’ the braid claymore,
Over the necks o’ the foes o’ Prince Charlie.

Oran Eile Don Phrionnsa

Prince Charles Edward Louis John Casimir Sylvester Severino Maria Stuart (31 December 1720 – 31 January 1788) commonly known as Bonnie Prince Charlie or The Young Pretender.
Sèist: Chorus (after each verse):
Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o
Thug o-ho-ro an aill libh Thug o-ho-ro an aill libh
Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o
Seinn o-ho-ro an aill libh Seinn o-ho-ro an aill libh
Och ‘sa mhaduinn’s mi dusgadh Early as I awaken
‘S mor mo shunnd’s mo cheol-gaire Great my joy, loud my laughter
O’n a chuala mi ‘m Prionnsa Since I heard that the Prince comes
Thighinn do dhuthaich Chlann Ra’ill To the land of Clanranald
O’n a chuala mi ‘m Prionnsa Since I heard that the Prince comes
Thighinn do dhuthaich Chlann Ra’ill To the land of Clanranald
Grainne mullaich gach righ thu Thou art the choicest of all rulers
Slan gum pill thusa, Thearlaich Here’s a health to thy returning
Grainne mullaich gach righ thu Thou art the choicest of all rulers
Slan gum pill thusa, Thearlaich Here’s a health to thy returning
‘S ann th ‘n fhior-fhuil gun truailleadh His the royal blood unmingled
Anns a ghruadh is mor-naire Great the modesty in his visage
‘S ann th ‘n fhior-fhuil gun truailleadh His the royal blood unmingled
Anns a ghruadh is mor-naire Great the modesty in his visage
Mar ri barrachd na h-uaisle With nobility overflowing
‘G eirigh suas le deagh-nadur And endowed with all good nature
Mar ri barrachd na h-uaisle With nobility overflowing
‘G eirigh suas le deagh-nadur And endowed with all good nature
Us nan tigeadh tu rithist And shouldst thou return ever
Bhiodh gach tighearn’ ‘n aite At his post would be each laird

John Murray, 4th Earl of Dunmore

John Murray, 4th Earl of Dunmore, in Highland Dress.

Nephew of the second Earl of Dunmore, at fifteen years he was appointed page to Charles Edward Stuart (“Bonnie Prince Charlie”) and, with his father William Murray, was a participant in the Jacobite Uprising of 1745, after which the Murrays were placed under house arrest.  After his father’s conditional pardon in 1750, he joined the British Army.  In 1756, after the deaths of his uncle and father, John became the fourth Earl of Dunmore, and sat as a Scottish representative peer in the House of Lords from 1761 to 1774 and from 1776 to 1790.

Lord Dunmore served as royal governor of the Colony of Virginia from 25 September 1771 until his departure to New York in 1776; he continued to hold the position and to draw his pay until 1783, when American independence was recognised.

Having a contentious relationship with the colonial legislature, he dissolved and reconvened the House of Burgesses several times.  On 23 March 1774, Patrick Henry’s “Give me Liberty, or give me Death!” speech at the Second Virginia Convention and the accompanying resolution calling for the formation of an armed resistance made Dunmore “think it prudent to remove some Gunpowder which was in a Magazine in this place.”  Dunmore gave a key to Lieutenant Henry Colins, commander of H.M.S. Magdalen, and ordered him to remove the powder, provoking what became known as the Gunpowder Incident.  At Williamsburg, on the night of 20 April 1775, royal marines loaded fifteen half barrels of powder (one half barrel = one keg) into the governor’s wagon intent on transporting it down the Quarterpath Road to the James River to be loaded aboard the British ship.  This was discovered while underway, and local militia rallied to the scene, and riders spread word of the incident across the colony.

The Powder Magazine at Williamsburg.

Confronted by Patrick Henry and the Hanover Militia on 3 May, Lord Dunmore evacuated his family from the Governor’s Palace to his hunting lodge Porto Bello on the York River.

On 6 May, Dunmore issued a proclamation against “a certain Patrick Henry… and a Number of deluded Followers” who had organised “an Independent Company… and put themselves in a Posture of War.”

As hostilities continued, Dunmore himself left Williamsburg on 8 June 1775, retreating to Porto Bello where he joined his family.  From there, being dislodged by the Virginia rebels and wounded in the leg, he took refuge on the British warship Fowey in the York River.  General George Washington commented in December 1775, “I do not think that forcing his lordship on shipboard is sufficient.  Nothing less than depriving him of life or liberty will secure peace to Virginia, as motives of resentment actuate his conduct to a degree equal to the total destruction of that colony.”

Dunmore is noted for Lord Dunmore’s Proclamation, also known as Lord Dunmore’s Offer of Emancipation, published on 7 November 1775, whereby he offered freedom to slaves who abandoned their Patriot masters to join the British forces.  This was the first mass emancipation of slaves in North America.  As governor of Virginia, Dunmore had withheld his signature from a bill against the slave trade.  However, by the end of the War, an estimated 100,000 escaped slaves sought refuge with the British, an estimated 20,000 of them served in the army, though the majority served in noncombatant roles.

He organised these Black Loyalists into the so-called Ethiopian Regiment.  However, after the Battle of Kemp’s Landing, Dunmore became overconfident, which precipitated his defeat at the Battle of Great Bridge, 9 December 1775.  Following the defeat at Great Bridge, he loaded his troops, and many Virginia Loyalists, onto British ships; as there was an outbreak of smallpox at the time, this had disastrous consequences, particularly for the ex-slaves; some 500 of the 800 members of the Ethiopian Regiment died.

On News Year’s Day in 1776, after burning some buildings on the Norfolk waterfront from which the rebels were firing on his ships (ultimately giving them an excuse to burn the entire city), it became obvious that his position in Virginia was untenable and he retreated to New York.

From 1787 to 1796, he served as royal governor of the Bahamas.

Dunmore County was organised in 1772 and named in his honour, but as the American Revolution got underway, it was renamed Shenandoah County.