Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

The Cat’s Back

Thereafter, some of the islanders and the Clandonald met with Clankeinzie at a place in Ross called Drumchatt, where ensued a sharp skirmish; bot in the even the ilanders wer put to the worst, and chassed out of Rosse at that tyme. — Genealogical History of the Earldom of Sutherland, Sir Robert Gordon, 1625.