Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

Father of the Clan

The name of highest dignity is Laird, of which there are in the extensive Isle of Sky only three, Macdonald, Macleod, and Mackinnon. The Laird is the original owner of the land, whose natural power must be very great, where no man lives but by agriculture; and where the produce of the land is not […]