Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

Little Wat Ye Wha’s Coming

Little wat ye wha’s coming, Little wat ye wha’s coming, Little wat ye wha’s coming, Jock and Tam and a’s coming. Duncan’s coming, Donald’s coming, Colin’s coming, Ronald’s coming, Dougald’s coming, Lauchlan’s coming, Alaster and a’s coming. Borland and his men’s coming, Cameron and M’Lean’s coming, Gordon and M’Gregor’s coming, Ilka Dunywastle’s coming. Little wat […]

Innis Chonnel Castle

Innis Chonnel was one of the earliest Campbell strongholds, certainly from as early as 1308 until the present day. The massive walls of Innis Chonnel crown the rocky southwestern end of a small island half way down the eastern shore of Lochawe. The island and the adjacent shore are now heavily wooded, as they would […]