Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach.
Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

A chomuinn rìoghail rùnaich
Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh,
Biodh ur roisg gun smùirnein,
‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann;
Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt
Gu mùirneach cuir mu’n cuairt!
Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig,
A’ chailis naomh na truaill.
Lìon deoch-slàinte Theàrlaich,
A mheirlich! stràic a’ chuach!
B’ì siod an ìocshlàint’ àluinn
Dh’ath-bheòthaicheadh mo chàileachd,
Ged a bhiodh am bàs orm,
Gun neart, gun àgh, gun tuar —
Rìgh nan dùl a chur do chàbhlaich
Oirnn thar sàl ri luas!

O, tog do bhaideil arda,
Chaol, dhìonach, shàr-gheal, nuadh,
Ri d’ chrainnghridh bìgh-dhearg, làidir,
Gu taisdeal nan tonn gàireach;
Tha Æolus ag ràitinn
Gun sèid e ràp-ghaoth chruaidh
O’n àird anear, ‘s tha Neptun dìleas
Gu mìneachadh a’ chuain.
Is bochd atà do chàirdean
Aig ro-mheud t’fhardail uainn,
Mar àlach maoth gun mhàthair,
No beachainn bhreac a’ ghàraidh
Aig sionnach ‘n d’èis am fàsaichth’
Air fàillinn feadh nam bruach;
Aisig cabhagach le do chàbhlach,
Us leighis plàigh do shluaigh.

Tha na dèe ann an deagh-rùn duit,
Greas ort le sùrd neo-mharbh
Thar dhronnag nan tonn dubh-ghorm,
Dhriom-robach, bhàrr-chas, shiùbhlach,
Ghleann-chladhach, cheann-gheal, shùgh-dhlùth,
Nam mòthar cùl-ghlas, garbh;
Na cuan-choirean greannach, stuadh-thorrach,
‘S crom-bhileach, molach, falbh.
Tha muir us tìr cho rèidh dhuit
Mur dean thu fèin an searg’;
Dòirtidh iad ‘nan ceudaibh,
‘Nan laomaibh tiugha, treuna,
A Breatuinn us a h-Eirinn
Mu d’ standard brèid-gheal, dearg;
A’ ghaisreadh sgaiteach, ghuineach, rìoghail,
Chreuchdach, fhìor-luath, gharg.

Thig do chinneadh fèin ort,
Na treun-fhir laomsgair, gharbh,
‘Nam beathraichibh gu reubadh,
‘Nan leòmhannaibh gu creuchdadh,
‘Nan nathraichibh grad-leumnach,
A lotas geur le ‘n calg;
Le ‘n gathaibh faobharach, rinn-bheurra
Nì mòr-euchd le ‘n arm’.
‘Nam brataichibh làn-èidicht’
Le dealas geur gun chealg,
Thig Domhnullaich ‘nan dèidh sin,
Cho dìleas duit ri d’ lèine,
Mar choin air fasdadh èille
Air chath chrith geur gu sealg;
‘S mairg nàimhde do ‘n nochd iad fraoch,
Long, leòmhann, craobh, ‘s làmh dhearg.

Gun neartaich iad do champa
Na Caimbeulaich gu dearbh,
An Diùc Earraghàidhealach mar cheann orr’,
Gu mòralach, mear, prionnsail,
Ge b’è sid an tionnsgnadh searbh,
B’è sid an tionnsgnadh searbh,
Le lannaibh lotach, dubh-ghorm, toirteil,
Sgoltadh chorp gu’m balg.
Gu tairbeartach, glan, caismeachdach,
Fìor-thartarach ‘nan ranc,
Thig Cluainidh le ‘chuid Phearsanach,
Gu cuanna, gleusda, grad-bheirteach,
Le spàinnichibh teann-bheirticht’
‘S cruaidh fead ri sgailceadh cheann;
Bidh fuil da dòrtadh, smùis da spealtadh,
Le sgealpaireachd ur lann.

Druididh suas ri d’ mheirghe,
Nach meirbh an am an àir,
Clann Ghill’ Eathain nach meirgich
Airm ri h-uchd do sheirbhis,
Le ‘m brataichean ‘s snuadh feirg’ orr’,
‘San leirg mar thairbh gun sgàth;
Am foirne fearail, nimheil, arrail,
As builleach, ealamh làmh.
Gun tig na fiùrain Leòdach ort
Mar sheochdain ‘s eòin fo ‘n spàig;
‘Nan tùiribh lann-ghorm, tinnisneach,
Air chorra-ghleus gun tiomachas,
An rèisimeid fhìor-innealta,
‘S fàth giorraig dol ‘na dàil;
Am bi iomadh bòcan fuilteach, foirmeil,
Thèid le stoirm gu bàs.

Thig curaidhnean Chlann-Chamshroin ort,
Thèid meanmnach sìos ‘nad spàirn;
An fhoireann ghuineach, chaithreamach,
‘S neo-fhiamhach an am tarruinge,
An lainn ghlas mar lasair dealanaich
Gu gearradh cheann us làmh;
‘S mar luas na dreige, ‘s cruas na creige,
Chluinnte sgread nan cnàmh.
Thig mìlidhean Chlann-Iain ort,
Thèid fritheilteach gu d’ champ,
Mar fhaloisg ris na sliabh-chnuic
Us gaoth a’ Mhàirt ‘ga biathadh,
No marcaich’ air each srianach
A rachadh sìos gun chàird –
Cho ealamh ris an fhùdar ullamh,
An t-srad ‘n uair bhuineadh dhà.

Gur cinnteach dhuibh d’ur coinneachadh
Mac Coinnich mòr Cheann-t-sàil’,
Fir làidir, dhàna, cho innealta
Do’n fhìor-chruaidh air a foinneachadh,
Nach ghabh fiamh no somaltachd
No sgreamh roimh theine bhlàr;
‘S iad gu nàrach, fuileach, foinnidh,
Air bhoil’ gu dol ‘nad chàs.
Gur foirmeil, pròiseil, ordail,
Thig Tòisichean ‘nan ranc,
A’ màrsal stàtail, comhnard,
Gu pìobach, bratach, sròl-bhuidh’;
Tha rìoghaltachd us mòrchuis
Gun sòradh anns an dream,
Daoine làidir, neartmhor, cròdha,
‘S iad gun ghò, gun mheang.

Thig Granndaich gu ro-thartarach,
Neo-fhad-bheirteach do d’ champ,
Air phriob-losgadh gu cruadal,
Gu snaidh’ cheann us chluas diubh,
Cho nimheil ris na tigiribh,
Le feachdraidh dian-mhear, dàn’,
Chuireas iomadh fear le sgreadail
‘S a’ breabadaich gu làr.
Thig a rìs na Frisealaich
Gu sgibidh le neart garbh,
‘Nan seochdaibh fìor-ghlan, togarrach,
Le fuathas bhlàr nach bogaichear,
An comhlan feardha, cosgarrach,
‘S mairg neach do ‘n nochd iad fearg;
An spuir ghlas aig dlùths an dèirich
Bidh ‘nan èibhlibh dearg.

‘Nan gaisreadh ghaisgeil, losgarra,
Thig Lachlunnaich gun chàird,
‘Nan soighdibh dearga, puinnseanta,
Gu claidhmheach, sgiathach, cuinnsearach,
Gu gunnach, dagach, ionnsaichte,
Gun chunntas ac’ air àr;
Dol ‘nan deannaibh ‘n aodainn pheileir
Tiochd o theine chàich.
Gabhaidh pàirt de t’ iorghaill-sa
Clann-Fhionghain ‘s sìor-bhualadh,
Mar thuinn ri tìr a’ sìor-bhualadh,
No bile lasrach dian-losgadh,
‘Nan treudaibh luatha, sìor-chonfach,
Thoirt grìosaich air an nàmh’;
An dream chathach, Mhuileach, Shrathach,
‘S maith gu sgathadh chnàmh!

‘S mòr a bhios ri corp-rùsgadh
Nan closaichean ‘sa bhlàr,
Fithich ann, a’ rocadaich,
Ag itealaich, ‘s a’ cnocaireachd,
Cìocras air na cosgarraich
Ag òl ‘s ag ith’ an sàth;
Och, ‘s tùrsach, fann, a chluinntear mochthrath,
Ochanaich nan àr.
Bidh fuil us gaorr dam fùidreadh ann
Le lùth-chleasan ur làmh,
Meangar cinn us dùirn diubh,
Gearrar uilt le smùisreadh,
Cìosnaichear ur biùthaidh,
Dan dubh-losgadh, ‘s dan cnàmh’;
Crùnar le poimp Tearlach Stiùbhart,
Us Frederic Prionns’ fo shàil.

Continue reading “Song of the Highland Clans”

Dean Monro on Jura

Map of Jura, Joan Blaeu, Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus, vol. v., 1654.
Map of Jura, Joan Blaeu, Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus, vol. v., 1654.

Duray. Nairest that iyle layes Duray, ane ather fyne forrest for deire, inhabit and manurit at the coist syde, part be Clandonald of Kyntyre, pairt be Mac Gullayne of Douard, pairt be M’ Gellayne of Kinlochbuy, pairt be M’ Duffithie of Colvansay, ane iyle of twenty-four myle of length, lyand from the southwest to the northeist twale myle of sea from Gigay above written, and ane myle from Ha, quhar is twa Loches meetand uthers throughe mide iyle of salt water, to the lenthe of ane haff myle, and all the deire of the west pairt of that forrest, will be cahit be tainchess to that narrow entrey, and the next day callit west againe, be tainchess through the said narrow entres, and infinit deire slaine there, pairt of small woods. This iyle, as the ancient iylanders alledges, should be callit Deiray, taking the name from the Deire innorne Leid, quhilk has given it that name in auld times. In this iyle there is twa guid and save raids for shipps, the ane callit Lubnalierie, and the uther Loche Terbart, fornent others; the greatest hills in this iyle are chieflie Bencheelis, Bensenta, Corben, Benannoyre in Ardlaysay, ane chappel sometime the paroch kirke Kiternadill. The water of Lasay ther, the watter of Udergan, the watter of Glongargister, the waters of Knockbraick, Lindill, Caray, Ananbilley, all thir waters salmond slaine upon them, this iyle is full nobell coelts with certaine fresche water Loches, with meikell of profit.

Description of the Western Isles of Scotland, called Hybrides; by Mr Donald Monro High Dean of the Isles who travelled through the most of them in the year 1549.

Don the MacLean Tartan

Recruitment poster for the 236th Battalion (New Brunswick Kilties), Canadian Expeditionary Force.
Recruitment poster for the 236th Battalion (New Brunswick Kilties), Canadian Expeditionary Force.

Caisteal Ionaraora

A nearby marker reads: "The white stone pillars in the immediate foreground are on the site of the old Inveraray Castle. It was built early 15th. century by Colin Campbell, 1st Earl of Argyll. By the mid 18th. century had fallen into a state of disrepair and was replaced by the present castle."
A nearby marker reads: “The white stone pillars in the immediate foreground are on the site of the old Inveraray Castle. It was built early 15th. century by Colin Campbell, 1st Earl of Argyll. By the mid 18th. century had fallen into a state of disrepair and was replaced by the present castle.”

Old Inverary1 Castle (Caisteal Ionaraora)

The grey turrets of this old castle witnessed the arrival of Mary Queen of Scots when she came riding from Dunoon (Dun-odhain) with her retinue on a visit to her half-sister the Countess of Argyll — that Countess who was seated in the Queen’s closet at Holyrood at supper when the arras was drawn aside in the adjoining bedroom, and Ruthven’s ghastly form, clothed in full armour, gloomily surveyed the party, when all rose, and the Italian troubadour, David Rizzio, knowing his hour had come, clung shrieking to the Queen’s skirts, to be but rudely torn away and despatched with dagger-thrusts before her eyes.

There at the head of the table in the old hall, sat MacLean’s wife, Argyll’s sister, whom MacLean supposed drowned. The story of how the lady was saved from the rising tide on the island not far from Duart is well known, and how she fled to Inverary; how MacLean was induced to believe she had perished, and his letter to Argyll saying he would bring her body to Inverary, and bewailing her untimely fate,– are all sufficiently well known. But it may not be as well remembered that Argyll caused a room to be prepared for the body to rest in overnight; and how, when the dinner-hour came round, Argyll in bitter scorn introduced MacLean to his wife seated at the head of the table; and how through the entreaty of the injured wife, he was allowed to go free. It is on record that MacLean was fully armed, and that Argyll’s people who met MacLean at the top of Glen Ara (Gleann-aora), were not so armed.

In the old castle lived the Marquess of Argyll during the stirring times of Montrose’s wars. From here he wrote many a curious letter; and here he received correspondence from all parts of Europe, gave audience to those whom it suited him to receive, or abruptly ended an inconvenient discussion by leaving the room and closing the door — as will be related elsewhere.

There, too, lived Archibald, ninth Earl, who loved his fellow-countrymen, and declared that if heaven were half as beautiful as the glen or valley of Eas-a-chosain, he would be satisfied — who ended his career on the scaffold at Edinburgh, murdered by the legal tribunal of the day.

Here dwelt John, second Duke of Argyll and Greenwich; and here sojourned Earl Crauford of the 42d, who learnt to love the ways of the people among whom he lived, and became famous for his rendering of the national sword-dance — the ancient dance, not to be confounded with the modern sword dance.

There the Earl of Ilay (Ile), later Archibald, third Duke, planned the new castle a pistol-shot from this fine old place, and, alas! ordered the old one to be destroyed, as being no longer habitable.

Here Athole lived and raised the rents during the days of the attainder of the Argyll estates, and the Athole Highlanders made free with whatever they could lay hands on, as is elsewhere described in the depredations committed on the Campbell Clan by the Atholl men.

– Lord Archibald Campbell’s Records of Argyll (1885).

1 Now spelt “Inveraray”.

The Whole Illand is Church Land

Aerial view of Iona Abbey.
Aerial view of Iona Abbey.

Icollumkill, antiently called Iona, lays from Colle to the south and south-east about thirty-six myils of sea, and is distant from the south end of Mulle about one myil of sea. It is two myills in lenth, and almost from east to west, and one mile in bredth. It is very fertill; commodious for fishing and fowling. It hes two fresh water lochs, goud springs, and medicinall herbs.

Port-a-Churaich (St. Columba's Bay), Iona.
Port-a-Churaich (St. Columba’s Bay), Iona.

Here the sea casteth up in one place a number of small stones of divers collours, and transparente, very fair to looke upon; they are really peculiar to the place, for the longer they lay upon the shoar, they reapen and turn more lively in their coulors, yield to the feil, and admits of gouid polishing and engraving. Marble also, of divers colours, and with beautyful vains, is found in this Illand. It hes been counted renound pairtly for the goud discipline of Columbus, who is buried in it, and partly for the monuments of the place; for it has two monastryes, one of monks, another of nuns; a church of considerable dimensions dedicated to Columbus.

Iona Abbey.
Iona Abbey.

This hes been the Cathedrall of the Bishops of the Illes since Sodora in the Ill of Man came into the Englishes hands. In this Illand are many other small chapells; the vestiges of a citie is yet visible in it, which, as some old manuscripts testifie, was called Sodora.

Rèilig Odhrain and St. Oran’s Chapel, Iona.
Rèilig Odhrain and St. Oran’s Chapel, Iona.

Many of the Kings of Scotland, some of the Kings of Ireland and Noraway, were buryet heer. Many tombs appropriat to the families of the Illanders, as ther inscriptions, though now allmost obliterate, do testify; heer the famous Columbus himself was also interred. The coast round about Iona is very bade, full of rocks and violent tides. The whole Illand is Church land, so is also a goud pairt of Tyrie, the Ill of Gonna wholly, and the two ends of Colle. It is remarkable that there is in Iona a few people called to this day Ostiarii, from their office about the Church in Columbus’ tyme; this people never exceed the number of eight persons in perfyte age; this is found to had true, and there is a tradition that for some miscarriage in ther predecessors in Columbus’ tyme this malediction was left them. The inhabitants of all the said Illands are naturally civill and bountiful, right capable of all goud instructions. All thir Illands have been possossed by M’Leane and the cadette of his family.

— Description of Iona by Rev. John Fraser, an Episcopal clergyman in the Highlands, who was the author of a “Treatise on Second Sight,” printed at Edinburgh, 1707; from the collections of MacFarlane of MacFarlane and published in The Spottiswoode Miscellany: A Collection of Original Papers and Tracts, Illustrative Chiefly of the Civil and Ecclesiastical History of Scotland, Spottiswoode Society, 1845.