Feadan Dubh

THE BLACK CHANTER OF CLAN CHATTAN. AMONG the many interesting historical relics carefully treasured at Cluny Castle in Badenoch—the Seat of the Chief of Clan Chattan—is the Black Chanter or Feadan Dubh, of the Clan, on the possession of which the prosperity of the House of Cluny is supposed to depend. Of the many singular […]

Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

Little Wat Ye Wha’s Coming

Little wat ye wha’s coming, Little wat ye wha’s coming, Little wat ye wha’s coming, Jock and Tam and a’s coming. Duncan’s coming, Donald’s coming, Colin’s coming, Ronald’s coming, Dougald’s coming, Lauchlan’s coming, Alaster and a’s coming. Borland and his men’s coming, Cameron and M’Lean’s coming, Gordon and M’Gregor’s coming, Ilka Dunywastle’s coming. Little wat […]