Arms of Dómhnall Íle at Reid Harlaw

A chlanna cuinn, cuimhnichidh Cruas an am na h’iorghuil Gu arinneach gu arronntach, Gu arch, gu allonnta’ *  *  *  *  *  * Gu gruamach, gu grinnail, Gu grainail, gu gaisgail, Gu gleusda, gu geinnail, Gu gasda, gu guineach, Gu galghaircach, gu griongalach, Gu griosnamhach, gu gairlamhach, Gu glansgathach, gu geurlannach, &c. Race of Conn, […]