Gleidheadh Treuid

Gun gleidheadh Moire min an ciob, Gun gleidheadh Bride bith an ciob, Gun gleidheadh Calum-cille an ciob, Gun gleidheadh Maol-ribhe an ciob, Gun gleidheadh Carmag an ciob, O’n mhi-chu ‘s o’n mharbh-chu. Gun gleidheadh Odhran an crodh, Gun gleidheadh Maodhan an crodh, Gun gleidheadh Donnan an crodh, Gun gleidheadh Moluag an crodh, Gun gleidheadh Maolruan […]