Tae Oor Dear Native Scenes

Poem Inspired by a Gaelic Topography of Balquhidder Parish: Rev. Alex MacGregor, EUP 1886 The Cloud Collector: Poems & Story in Scots & English (Maud, Aberdeenshire: Lochlands 2015) by Sheena Blackhall Field of the land producing thatch Shieling of grinding wheat Burn beside the dun coloured dell Burn of the mournful bleat Burn of the black […]

Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

The Worthy Gaelic

Tha Laideann coimhliont, Torrach, teann nas leòr, Ach ‘s sgalag thràilleil I don Ghàidhlig chòir. San Athen mhòir Bha ‘Ghreugais còrr ‘na tìm, Ach b’ ion di h-òrdag Chur fo h-òirchios grinn. Latin is perfect / fertile, and firm enough / but it is a slavish servant / compared to worthy Gaelic. / In great Athens […]

Seven Years Before the Day of Doom

Seachd bliadhna roimh ’n bhràth, Thig muir air Eirinn ré aon tràth, ’S thar Ile ghuirm ghlais, Ach snàmhaidh I Choluim Chléirich! Seven years before that awful day, When time shall be no more, A dreadful deluge shall o’ersweep Hibernia’s mossy shore. The green-clad Isla, too, shall sink; While, with the great and good, Columba’s happier isle […]

Collect for Purity

Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur: et quem nullum latet secretum: purifica per infusionem sancti spiritus cogitationes cordis nostri: ut te perfecte diligere et digne laudare mereamur, per dominum nostrum iesum christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem spiritus sancti deus, per omnia secula seculorum. Amen. Leofric Missal. […]

“An Airce” from Adv.MS.72.2.13

An Airce. Adhra mhìalach nan cat, Air dhealbh nathrach ‘s a grunnd fuar, ‘Nuair thig Tomas le chuid each, Bidh là nan creach mu d’ bhruaich. Thig seann fhàisdinnean, gu teach, Bheir a chuidheall car mu’n cuairt, Am fear tha ìosal bidh gu h-àrd, Fear eile gu làr gu luath. Thig claidheamh, tein’ agus càs, […]

Conflation: Gàidhealtachd & Jacobitism

The simple question “who were the Gaidheil (Gaels)”? Might seem like a surprising point of departure. When the Comunn Oiseanach (Ossianic Society) started meeting at the University of Glasgow some eighty years later, from 1831, one of their primary functions was as a debating society. They discussed, in Gaelic, a wide range of topics but […]

Red and Strong Is the Blood

THE HARP OF THE GAEL. GAELIC MOD PRIZE POEM. BY REV. DUGALD MACECHERN, B. D. (Translated by Author.) HARP of my own dear country, Trembling against my bosom, Sweeter to me are thy strains Than all of the wide world’s music, Shapely thy curving neck Like the wild swan afloat on the ocean, Gleaming thy sun-bright strings, Like […]

The Sources of Daily and Exalted Pleasures

THOS. JEFFERSON TO CHAS. McPHERSON. Albermarle [sic], in Virginia, Feb. 25th, 1773. DEAR SIR,–Encouraged by the small acquaintance which I had the pleasure of having contracted with you during your residence in this country, I take the liberty of making the present application to you. I understood you were related to the gentleman of your name […]

O Rosary That Recalled My Tear

A phaidrín do dhúisg mo dhéar, ionmhain méar do bhitheadh ort: ionmhain cridhe fáilteach fial ’gá raibhe riamh gus a nocht. Dá éag is tuirseach atáim, an lámh má mbítheá gach n-uair, nach cluinim a beith i gclí agus nach bhfaicim í uaim. O rosary that recalled my tear, dear was the finger in my […]

Na Gàidheil agus an Ainmean-Àite an Albainn Nuaidh

I recently stumbled upon this wonderful resource for Gàidhlig toponyms in Nova Scotia, Na Gàidheil Agus an Ainmean-Àite an Albainn Nuaidh (The Gaels and Their Place Names in Nova Scotia), a project of the Gaelic Affairs office of the Province of Nova Scotia.

Foundation of the Monastery of Deer

Folio 3 of the Book of Deer (Leabhar Dhèir) contains a continuation of the Gospel According to St. Matthew and a Scottish Gaelic account of the foundation of the Monastery of Deer by SS. Columba and Drostan. Colum Cille & Drostán mac Cosgreg a dalta tángator a hÍ mar ro falseg Dia doib gonic’ Abbordoboir, & Bede […]