Tae Oor Dear Native Scenes

Title page of Rev. Alexander M. MacGregor’s Gaelic Topography of Balquhidder Parish.
Loch Voil, near Balquhidder.

Poem Inspired by a Gaelic Topography of Balquhidder Parish: Rev. Alex MacGregor, EUP 1886
The Cloud Collector: Poems & Story in Scots & English (Maud, Aberdeenshire: Lochlands 2015) by Sheena Blackhall

Field of the land producing thatch
Shieling of grinding wheat
Burn beside the dun coloured dell
Burn of the mournful bleat

Burn of the black waterfall
Burn of the windy space
Burn of the rock where MacRenish lived
A robber of that place

Burn of the hawthorn tree
Trough of the grey hound’s peak
Burn of the house of the ravine
Knoll of the men of peace

Pass of the dell of arrows
The dell of hides and skins
The hamlet of the hollow
Hill of the moaning winds

The coffer of the hand mill
The stone of the slender grass
Pass of the little bramble bush
Brae where the corpses pass

The glen suited for cattle
The hollow of the bog
The clachan of the stepping stones
Of Linn and fallen log

The fairy knoll of battles
The mountains of the mine
The black peak of the badgers
The ben of the creeping pine

Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach.
Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

A chomuinn rìoghail rùnaich
Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh,
Biodh ur roisg gun smùirnein,
‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann;
Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt
Gu mùirneach cuir mu’n cuairt!
Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig,
A’ chailis naomh na truaill.
Lìon deoch-slàinte Theàrlaich,
A mheirlich! stràic a’ chuach!
B’ì siod an ìocshlàint’ àluinn
Dh’ath-bheòthaicheadh mo chàileachd,
Ged a bhiodh am bàs orm,
Gun neart, gun àgh, gun tuar —
Rìgh nan dùl a chur do chàbhlaich
Oirnn thar sàl ri luas!

O, tog do bhaideil arda,
Chaol, dhìonach, shàr-gheal, nuadh,
Ri d’ chrainnghridh bìgh-dhearg, làidir,
Gu taisdeal nan tonn gàireach;
Tha Æolus ag ràitinn
Gun sèid e ràp-ghaoth chruaidh
O’n àird anear, ‘s tha Neptun dìleas
Gu mìneachadh a’ chuain.
Is bochd atà do chàirdean
Aig ro-mheud t’fhardail uainn,
Mar àlach maoth gun mhàthair,
No beachainn bhreac a’ ghàraidh
Aig sionnach ‘n d’èis am fàsaichth’
Air fàillinn feadh nam bruach;
Aisig cabhagach le do chàbhlach,
Us leighis plàigh do shluaigh.

Tha na dèe ann an deagh-rùn duit,
Greas ort le sùrd neo-mharbh
Thar dhronnag nan tonn dubh-ghorm,
Dhriom-robach, bhàrr-chas, shiùbhlach,
Ghleann-chladhach, cheann-gheal, shùgh-dhlùth,
Nam mòthar cùl-ghlas, garbh;
Na cuan-choirean greannach, stuadh-thorrach,
‘S crom-bhileach, molach, falbh.
Tha muir us tìr cho rèidh dhuit
Mur dean thu fèin an searg’;
Dòirtidh iad ‘nan ceudaibh,
‘Nan laomaibh tiugha, treuna,
A Breatuinn us a h-Eirinn
Mu d’ standard brèid-gheal, dearg;
A’ ghaisreadh sgaiteach, ghuineach, rìoghail,
Chreuchdach, fhìor-luath, gharg.

Thig do chinneadh fèin ort,
Na treun-fhir laomsgair, gharbh,
‘Nam beathraichibh gu reubadh,
‘Nan leòmhannaibh gu creuchdadh,
‘Nan nathraichibh grad-leumnach,
A lotas geur le ‘n calg;
Le ‘n gathaibh faobharach, rinn-bheurra
Nì mòr-euchd le ‘n arm’.
‘Nam brataichibh làn-èidicht’
Le dealas geur gun chealg,
Thig Domhnullaich ‘nan dèidh sin,
Cho dìleas duit ri d’ lèine,
Mar choin air fasdadh èille
Air chath chrith geur gu sealg;
‘S mairg nàimhde do ‘n nochd iad fraoch,
Long, leòmhann, craobh, ‘s làmh dhearg.

Gun neartaich iad do champa
Na Caimbeulaich gu dearbh,
An Diùc Earraghàidhealach mar cheann orr’,
Gu mòralach, mear, prionnsail,
Ge b’è sid an tionnsgnadh searbh,
B’è sid an tionnsgnadh searbh,
Le lannaibh lotach, dubh-ghorm, toirteil,
Sgoltadh chorp gu’m balg.
Gu tairbeartach, glan, caismeachdach,
Fìor-thartarach ‘nan ranc,
Thig Cluainidh le ‘chuid Phearsanach,
Gu cuanna, gleusda, grad-bheirteach,
Le spàinnichibh teann-bheirticht’
‘S cruaidh fead ri sgailceadh cheann;
Bidh fuil da dòrtadh, smùis da spealtadh,
Le sgealpaireachd ur lann.

Druididh suas ri d’ mheirghe,
Nach meirbh an am an àir,
Clann Ghill’ Eathain nach meirgich
Airm ri h-uchd do sheirbhis,
Le ‘m brataichean ‘s snuadh feirg’ orr’,
‘San leirg mar thairbh gun sgàth;
Am foirne fearail, nimheil, arrail,
As builleach, ealamh làmh.
Gun tig na fiùrain Leòdach ort
Mar sheochdain ‘s eòin fo ‘n spàig;
‘Nan tùiribh lann-ghorm, tinnisneach,
Air chorra-ghleus gun tiomachas,
An rèisimeid fhìor-innealta,
‘S fàth giorraig dol ‘na dàil;
Am bi iomadh bòcan fuilteach, foirmeil,
Thèid le stoirm gu bàs.

Thig curaidhnean Chlann-Chamshroin ort,
Thèid meanmnach sìos ‘nad spàirn;
An fhoireann ghuineach, chaithreamach,
‘S neo-fhiamhach an am tarruinge,
An lainn ghlas mar lasair dealanaich
Gu gearradh cheann us làmh;
‘S mar luas na dreige, ‘s cruas na creige,
Chluinnte sgread nan cnàmh.
Thig mìlidhean Chlann-Iain ort,
Thèid fritheilteach gu d’ champ,
Mar fhaloisg ris na sliabh-chnuic
Us gaoth a’ Mhàirt ‘ga biathadh,
No marcaich’ air each srianach
A rachadh sìos gun chàird –
Cho ealamh ris an fhùdar ullamh,
An t-srad ‘n uair bhuineadh dhà.

Gur cinnteach dhuibh d’ur coinneachadh
Mac Coinnich mòr Cheann-t-sàil’,
Fir làidir, dhàna, cho innealta
Do’n fhìor-chruaidh air a foinneachadh,
Nach ghabh fiamh no somaltachd
No sgreamh roimh theine bhlàr;
‘S iad gu nàrach, fuileach, foinnidh,
Air bhoil’ gu dol ‘nad chàs.
Gur foirmeil, pròiseil, ordail,
Thig Tòisichean ‘nan ranc,
A’ màrsal stàtail, comhnard,
Gu pìobach, bratach, sròl-bhuidh’;
Tha rìoghaltachd us mòrchuis
Gun sòradh anns an dream,
Daoine làidir, neartmhor, cròdha,
‘S iad gun ghò, gun mheang.

Thig Granndaich gu ro-thartarach,
Neo-fhad-bheirteach do d’ champ,
Air phriob-losgadh gu cruadal,
Gu snaidh’ cheann us chluas diubh,
Cho nimheil ris na tigiribh,
Le feachdraidh dian-mhear, dàn’,
Chuireas iomadh fear le sgreadail
‘S a’ breabadaich gu làr.
Thig a rìs na Frisealaich
Gu sgibidh le neart garbh,
‘Nan seochdaibh fìor-ghlan, togarrach,
Le fuathas bhlàr nach bogaichear,
An comhlan feardha, cosgarrach,
‘S mairg neach do ‘n nochd iad fearg;
An spuir ghlas aig dlùths an dèirich
Bidh ‘nan èibhlibh dearg.

‘Nan gaisreadh ghaisgeil, losgarra,
Thig Lachlunnaich gun chàird,
‘Nan soighdibh dearga, puinnseanta,
Gu claidhmheach, sgiathach, cuinnsearach,
Gu gunnach, dagach, ionnsaichte,
Gun chunntas ac’ air àr;
Dol ‘nan deannaibh ‘n aodainn pheileir
Tiochd o theine chàich.
Gabhaidh pàirt de t’ iorghaill-sa
Clann-Fhionghain ‘s sìor-bhualadh,
Mar thuinn ri tìr a’ sìor-bhualadh,
No bile lasrach dian-losgadh,
‘Nan treudaibh luatha, sìor-chonfach,
Thoirt grìosaich air an nàmh’;
An dream chathach, Mhuileach, Shrathach,
‘S maith gu sgathadh chnàmh!

‘S mòr a bhios ri corp-rùsgadh
Nan closaichean ‘sa bhlàr,
Fithich ann, a’ rocadaich,
Ag itealaich, ‘s a’ cnocaireachd,
Cìocras air na cosgarraich
Ag òl ‘s ag ith’ an sàth;
Och, ‘s tùrsach, fann, a chluinntear mochthrath,
Ochanaich nan àr.
Bidh fuil us gaorr dam fùidreadh ann
Le lùth-chleasan ur làmh,
Meangar cinn us dùirn diubh,
Gearrar uilt le smùisreadh,
Cìosnaichear ur biùthaidh,
Dan dubh-losgadh, ‘s dan cnàmh’;
Crùnar le poimp Tearlach Stiùbhart,
Us Frederic Prionns’ fo shàil.

Continue reading “Song of the Highland Clans”

The Worthy Gaelic

Tha Laideann coimhliont,
Torrach, teann nas leòr,
Ach ‘s sgalag thràilleil
I don Ghàidhlig chòir.

San Athen mhòir
Bha ‘Ghreugais còrr ‘na tìm,
Ach b’ ion di h-òrdag
Chur fo h-òirchios grinn.

Latin is perfect / fertile, and firm enough / but it is a slavish servant / compared to worthy Gaelic. / In great Athens / Greek was outstanding in its time / but it had to put its thumb / under its neat golden girdle.

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, Moladh an Ùghdair don t-Seann Chànain Ghàidhlig.

Seven Years Before the Day of Doom

Seachd bliadhna roimh ’n bhràth,
Thig muir air Eirinn ré aon tràth,
’S thar Ile ghuirm ghlais,
Ach snàmhaidh I Choluim Chléirich!

Seven years before that awful day,
When time shall be no more,
A dreadful deluge shall o’ersweep
Hibernia’s mossy shore.

The green-clad Isla, too, shall sink;
While, with the great and good,
Columba’s happier isle shall rear
Her towers above the flood.

Gaelic proverb; periphrastic translation by Dr. John Smith, Minister of Campbeltown, given in his Life of St. Columba (1798).

Literally:

Seven years before the Day of Doom (conflagration, destruction),
The sea shall come over Erin in one watch (time, season, period),
And over Islay, green, grassy (blue-green),
But float will Iona (Hy) of Columba the cleric.

These are the three prayers of Patrick, as they were delivered to us by the Hibernians, entreating that all should be received on the day of judgment, if we should repent even in the last days of our life.

  1. That he should not be shut up in hell.
  2. That barbarian nations should never have the rule over us.
  3. That no one shall conquer us, that is the Scots, before seven years previous to the day of judgment, because seven years before the judgment we shall be destroyed in the sea, this is the third.

Tírechán’s Collections Concerning St. Patrick, from the Book of Armagh (TCD MS 52), translated in Sir William Betham, Irish Antiquarian Researches, Vol. 1, Dublin: William Curry, Jun. and Co., 1827, p. 386.

Collect for Purity

Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur: et quem nullum latet secretum: purifica per infusionem sancti spiritus cogitationes cordis nostri: ut te perfecte diligere et digne laudare mereamur, per dominum nostrum iesum christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem spiritus sancti deus, per omnia secula seculorum. Amen.

Leofric Missal.

A Dhé Uile-chumhachdaich, d’ am bheil gach cridhe fosgailte, gach miann aithnichte, agus o nach ’eil ni uaigneach air bith folaichte; Glan smuaintean ar cridheachan le deachdadh do Spioraid naoimh; a chum gu’n toir sinn gràdh iomlan dhuit, agus gu’n àrd-mhol sinn gu h-iomchuidh d’ Ainm naomh, tre Chriosd ar Tighearn. Amen.

1895 Gaelic translation of the Prayer-book, from David Griffith, Bibliography of the Book of Common Prayer, 37:5.

God, unto Whom alle hertes ben open, and unto Whom alle wille spekith, and unto Whom no privé thing is hid: I beseche Thee so for to clense the entent of myn hert with the unspekable gift of Thi grace that I may parfiteliche love Thee, and worthilich preise Thee. Amen.

The Cloude of Unknowyng.

“An Airce” from Adv.MS.72.2.13

An Airce.

Adhra mhìalach nan cat,
Air dhealbh nathrach ‘s a grunnd fuar,
‘Nuair thig Tomas le chuid each,
Bidh là nan creach mu d’ bhruaich.

Thig seann fhàisdinnean, gu teach,
Bheir a chuidheall car mu’n cuairt,
Am fear tha ìosal bidh gu h-àrd,
Fear eile gu làr gu luath.

Thig claidheamh, tein’ agus càs,
Tuil-bheum sgriosach, bhàiteach bhuan,
Air gach seorsa sluaigh is caorach,
Eadar Adhra ‘s Uisge Chluaidh.

Bidh t’ inbhir ‘s do ghlinn an staid chruaidh,
Lasair ruadh a’ gualadh stiall,
Frasan teine tolladh sgamhan,
Pìob is canain feannadh chiad.

Na prionnsach’ cho cruaidh ri creig,
‘G éirigh air an corra-biod,
Ri steiceadh lag toirt orr’ glag,
Aig meud am buig.

Tha dioghaltas le guth àrd,
Mar bha fuil Abeil ‘s an speur,
‘G iolach ‘s ag ùirnigh gu h-àrd
Gort is plàigh theachd air gach cré.

Air gach cré a dhearg an làmh
Anns na rinneadh oirnn de bhruid,
De dh’ uaislibh onarach prìseil
Nan tri rìoghachd bho ghniomh curst’.

Thig plaighean na h-Eiphit gu léir
Bho speuraibh ‘s an talamh g’ur murt,
Cuid eile dhiobh leum bharr chreagaibh,
Mar a thachair do’n treud mhuc.

Ged chaidh mi gu m’ shuain gu h-òrdail,
Mar bu chòir do’n h-uile Criosdaidh,
Chunnacas bruadar de dh’ion bòcain,
Chuir air bhalla-chrith m’fheòil is m’fhiaclan.

An déis dhomh tuiteam ann am chadal,
Chunnacas aisling chuir orm cùram,
Guth ‘g am mhosgladh suas gu sgairteil,
Dol air theachdaireachd ‘nuair dhùisginn;

Dhol chur nan Guibhneach ‘na faicill,
Gu’n robh cruaidh bhreitheanas oillteil
Ri teachd orr’ as leth am peacaidh,
An cuid creach, ‘s an cleachdadh treusoin.

‘S gur beag nach b’ aithreach le Dia
Gu’n do ghin e riamh am pòr,
Dream a thréig an Dia ‘s an rìoghachd,
‘S a rinn ìodhol d’an cuid òir.

Continue reading ““An Airce” from Adv.MS.72.2.13″

Conflation: Gàidhealtachd & Jacobitism

The simple question “who were the Gaidheil (Gaels)”? Might seem like a surprising point of departure. When the Comunn Oiseanach (Ossianic Society) started meeting at the University of Glasgow some eighty years later, from 1831, one of their primary functions was as a debating society. They discussed, in Gaelic, a wide range of topics but one which proved especially popular and to which they returned again and again was the Jacobite rising of 1745-46. Was it right, they asked, again and again, that the ‘Gael’ should have risen in support of Prince Charles Edward Stuart?

The popularity of the topic was shared by Iain MacChoinnich (1806-48), a native of Gairloch, who worked at the printer’s office at the University of Glasgow and was admitted as an honorary member of An Comunn Oiseanach in 1834. Iain gifted An Comunn a copy of An Nuadh Oranaiche Gaelach (or ‘Ais-èiridh na Sean Chánoin Albannaich’), the volume published by Alasdair mac Mhaighistir Alasdair (1751). This Iain MacChoinnich (John Mackenzie) was the editor of the widely known collection of Gaelic poetry, Sàr Obair nam Bàrd Gaidhealach (1841), and also a history of the Jacobite rebellion of 1745 entitled Eachdraidh a’ Phrionnsa (1844). The author referred to his honorary membership of An Comunn Oiseanach on the frontspiece of the latter book. This work, Eachdraidh a’ Phrionnsa, refers, as do members of An Comunn Oiseanach in their minute books, to the ‘Gaeil’ as being synonymous with support for the Prince.

The insistence shown by MacChoinnich in labelling Jacobite supporters as Gaels throughout his book seems all the more surprising given his awareness that the leader of the Whig opposition was the chief of a Highland clan. Iain Ruadh nan Cath (John, 2nd Duke of Argyll), the Campbell clan chief, followed by a considerable number of Gaelic speakers, commanded the Hanoverian forces arrayed against the ‘Gaels’ (Jacobites) in 1715. This identification of Jacobitism with Gaels must reflect to some extent, views held not only by An Comunn Oiseanach but also of the way in which contemporary Highland and Scottish society in the nineteenth century perceived events of the previous century.

Later generations can, perhaps, be forgiven for conflating the Gaidhealtachd with Jacobitism given that their predecessors in the 1740s were similarly imprecise. People in the 1740s, particularly people from the Lowlands habitually referred to Prince Charles Edward Stuart’s army as the ‘Highlanders’. Gaelic speakers who supported the Hanoverian regime, on the other hand were often given more specific identities. The Whig supporters tended to be not identified as Gaels or Highlanders, but instead as ‘Argyllshire men’, as ‘Munros’, or ‘Grants.’ Part of the reason for this is that Jacobites, irrespective of whether they were Lowland or Highland, and even the Prince himself, identified themselves as ‘Highlanders’ and adopted tartan dress. The Jacobites were highlanders – in a visual if not always in a linguistic sense.

— excerpted from “Jacobites & Whigs,” The Gaelic Story web site, University of Glasgow.