Columba of the Graves and Tombs

BEANNACHADH BUANA. DHE beannaich fein mo bhuain, Gach imir, cluan, agus raon, Gach corran cama, cuimir, cruaidh, Gach dias is dual a theid ’s an raoid, Gach dias is dual a theid ’s an raoid. Beannaich gach murn agus mac, Gach mnaoi agus miuchainn maoth, Tiuir iad fo sgiath do neairt, Is tearmaid ann an […]