Ora nam Buadh

I bathe thy palms In showers of wine, In the lustral fire, In the seven elements, In the juice of the rasps, In the milk of honey, And I place the nine pure choice graces In thy fair fond face, The grace of form, The grace of voice, The grace of fortune, The grace of […]

Uirnigh

A Dhia, ann mo ghniamh Ann mo ghniamh, Ann mo bhriathar, Ann mo mhiann, Ann mo chiall, Ann an riarachd mo chail, Ann mo shuain, Ann mo bhruail, Ann mo chluain, Ann mo smuain, Ann mo chridh agus m’anam a ghnath, Biodh an Oigh bheannaichte, Moire, Agus Ogan geallaidh na glorach a tamh, O ann […]

Beannaich, a Thriath

Bless, O Chief of generous chiefs Myself and everything anear me, Bless me in all my actions, Make Thou me safe for ever, Make Thou me safe for ever. From every brownie and ban-shee, From every evil wish and sorrow, From every nymph and water-wraith, From every fairy-mouse and grass-mouse, From every fairy-mouse and grass-mouse. […]

The Cross of the Saints and the Angels

Crois nan naomh agus nan aingeal liom Bho fhrois ma aodain gu faobhar mo bhonn. * * * A Mhicheil mhil, a Mhoire ghlorach, A Bhride mhin nan dualan orach, Dionaibh mi’s a cholunn bhronach, Dionadh tri mi air sligh na corach. O! tri mi air sligh na corach. Dionaibh mi’s a choich-anama bhochd, Dionaibh […]

Eosai! Eosai! Eosai!

It were as easy for Jesu To renew the withered tree As to wither the new Were it His will so to do. Jesu ! Jesu ! Jesu ! Jesu ! meet it were to praise Him. There is no plant in the ground But is full of His virtue, There is no form in […]

The Eloquence of Columba in My Speech

Ora Buaidh (A Prayer for Victory) Ionnlaidh mi m’ aodann ‘S na naoi gatha greine, Mar a dh’ ionnlaid Moir a Mac, Am bainne bragh na breine. Mil a bhi ‘na m’bheul, Seirc a bhi ‘na m’aodann; An gaol thug Moire dha Mac Bhi an cridhe gach cairc domhsa. Gum bu suileach, cluasach, briathrach Dia, […]