He Hath Holpen His Servant Israel

46 Agus thuhhairt Muire, A ta m’anam ag àrd-mholadh an Tighearna, 47 Agus a ta mo spiorad a’ deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlanuighear: 48 Do bhrìgh gu’n d’amhairc e air staid ìosail a bhan-oglaich: oir feuch, o so suas goiridh gach linn beannaichte dhiom. 49 Do bhrìgh gu’n d’rinn an Ti a ta cumhachdach nithe mòra dhomh, agus is naomh ‘ainm. 50 Agus a ta a thròcair-san […]