Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach.
Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

A chomuinn rìoghail rùnaich
Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh,
Biodh ur roisg gun smùirnein,
‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann;
Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt
Gu mùirneach cuir mu’n cuairt!
Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig,
A’ chailis naomh na truaill.
Lìon deoch-slàinte Theàrlaich,
A mheirlich! stràic a’ chuach!
B’ì siod an ìocshlàint’ àluinn
Dh’ath-bheòthaicheadh mo chàileachd,
Ged a bhiodh am bàs orm,
Gun neart, gun àgh, gun tuar —
Rìgh nan dùl a chur do chàbhlaich
Oirnn thar sàl ri luas!

O, tog do bhaideil arda,
Chaol, dhìonach, shàr-gheal, nuadh,
Ri d’ chrainnghridh bìgh-dhearg, làidir,
Gu taisdeal nan tonn gàireach;
Tha Æolus ag ràitinn
Gun sèid e ràp-ghaoth chruaidh
O’n àird anear, ‘s tha Neptun dìleas
Gu mìneachadh a’ chuain.
Is bochd atà do chàirdean
Aig ro-mheud t’fhardail uainn,
Mar àlach maoth gun mhàthair,
No beachainn bhreac a’ ghàraidh
Aig sionnach ‘n d’èis am fàsaichth’
Air fàillinn feadh nam bruach;
Aisig cabhagach le do chàbhlach,
Us leighis plàigh do shluaigh.

Tha na dèe ann an deagh-rùn duit,
Greas ort le sùrd neo-mharbh
Thar dhronnag nan tonn dubh-ghorm,
Dhriom-robach, bhàrr-chas, shiùbhlach,
Ghleann-chladhach, cheann-gheal, shùgh-dhlùth,
Nam mòthar cùl-ghlas, garbh;
Na cuan-choirean greannach, stuadh-thorrach,
‘S crom-bhileach, molach, falbh.
Tha muir us tìr cho rèidh dhuit
Mur dean thu fèin an searg’;
Dòirtidh iad ‘nan ceudaibh,
‘Nan laomaibh tiugha, treuna,
A Breatuinn us a h-Eirinn
Mu d’ standard brèid-gheal, dearg;
A’ ghaisreadh sgaiteach, ghuineach, rìoghail,
Chreuchdach, fhìor-luath, gharg.

Thig do chinneadh fèin ort,
Na treun-fhir laomsgair, gharbh,
‘Nam beathraichibh gu reubadh,
‘Nan leòmhannaibh gu creuchdadh,
‘Nan nathraichibh grad-leumnach,
A lotas geur le ‘n calg;
Le ‘n gathaibh faobharach, rinn-bheurra
Nì mòr-euchd le ‘n arm’.
‘Nam brataichibh làn-èidicht’
Le dealas geur gun chealg,
Thig Domhnullaich ‘nan dèidh sin,
Cho dìleas duit ri d’ lèine,
Mar choin air fasdadh èille
Air chath chrith geur gu sealg;
‘S mairg nàimhde do ‘n nochd iad fraoch,
Long, leòmhann, craobh, ‘s làmh dhearg.

Gun neartaich iad do champa
Na Caimbeulaich gu dearbh,
An Diùc Earraghàidhealach mar cheann orr’,
Gu mòralach, mear, prionnsail,
Ge b’è sid an tionnsgnadh searbh,
B’è sid an tionnsgnadh searbh,
Le lannaibh lotach, dubh-ghorm, toirteil,
Sgoltadh chorp gu’m balg.
Gu tairbeartach, glan, caismeachdach,
Fìor-thartarach ‘nan ranc,
Thig Cluainidh le ‘chuid Phearsanach,
Gu cuanna, gleusda, grad-bheirteach,
Le spàinnichibh teann-bheirticht’
‘S cruaidh fead ri sgailceadh cheann;
Bidh fuil da dòrtadh, smùis da spealtadh,
Le sgealpaireachd ur lann.

Druididh suas ri d’ mheirghe,
Nach meirbh an am an àir,
Clann Ghill’ Eathain nach meirgich
Airm ri h-uchd do sheirbhis,
Le ‘m brataichean ‘s snuadh feirg’ orr’,
‘San leirg mar thairbh gun sgàth;
Am foirne fearail, nimheil, arrail,
As builleach, ealamh làmh.
Gun tig na fiùrain Leòdach ort
Mar sheochdain ‘s eòin fo ‘n spàig;
‘Nan tùiribh lann-ghorm, tinnisneach,
Air chorra-ghleus gun tiomachas,
An rèisimeid fhìor-innealta,
‘S fàth giorraig dol ‘na dàil;
Am bi iomadh bòcan fuilteach, foirmeil,
Thèid le stoirm gu bàs.

Thig curaidhnean Chlann-Chamshroin ort,
Thèid meanmnach sìos ‘nad spàirn;
An fhoireann ghuineach, chaithreamach,
‘S neo-fhiamhach an am tarruinge,
An lainn ghlas mar lasair dealanaich
Gu gearradh cheann us làmh;
‘S mar luas na dreige, ‘s cruas na creige,
Chluinnte sgread nan cnàmh.
Thig mìlidhean Chlann-Iain ort,
Thèid fritheilteach gu d’ champ,
Mar fhaloisg ris na sliabh-chnuic
Us gaoth a’ Mhàirt ‘ga biathadh,
No marcaich’ air each srianach
A rachadh sìos gun chàird –
Cho ealamh ris an fhùdar ullamh,
An t-srad ‘n uair bhuineadh dhà.

Gur cinnteach dhuibh d’ur coinneachadh
Mac Coinnich mòr Cheann-t-sàil’,
Fir làidir, dhàna, cho innealta
Do’n fhìor-chruaidh air a foinneachadh,
Nach ghabh fiamh no somaltachd
No sgreamh roimh theine bhlàr;
‘S iad gu nàrach, fuileach, foinnidh,
Air bhoil’ gu dol ‘nad chàs.
Gur foirmeil, pròiseil, ordail,
Thig Tòisichean ‘nan ranc,
A’ màrsal stàtail, comhnard,
Gu pìobach, bratach, sròl-bhuidh’;
Tha rìoghaltachd us mòrchuis
Gun sòradh anns an dream,
Daoine làidir, neartmhor, cròdha,
‘S iad gun ghò, gun mheang.

Thig Granndaich gu ro-thartarach,
Neo-fhad-bheirteach do d’ champ,
Air phriob-losgadh gu cruadal,
Gu snaidh’ cheann us chluas diubh,
Cho nimheil ris na tigiribh,
Le feachdraidh dian-mhear, dàn’,
Chuireas iomadh fear le sgreadail
‘S a’ breabadaich gu làr.
Thig a rìs na Frisealaich
Gu sgibidh le neart garbh,
‘Nan seochdaibh fìor-ghlan, togarrach,
Le fuathas bhlàr nach bogaichear,
An comhlan feardha, cosgarrach,
‘S mairg neach do ‘n nochd iad fearg;
An spuir ghlas aig dlùths an dèirich
Bidh ‘nan èibhlibh dearg.

‘Nan gaisreadh ghaisgeil, losgarra,
Thig Lachlunnaich gun chàird,
‘Nan soighdibh dearga, puinnseanta,
Gu claidhmheach, sgiathach, cuinnsearach,
Gu gunnach, dagach, ionnsaichte,
Gun chunntas ac’ air àr;
Dol ‘nan deannaibh ‘n aodainn pheileir
Tiochd o theine chàich.
Gabhaidh pàirt de t’ iorghaill-sa
Clann-Fhionghain ‘s sìor-bhualadh,
Mar thuinn ri tìr a’ sìor-bhualadh,
No bile lasrach dian-losgadh,
‘Nan treudaibh luatha, sìor-chonfach,
Thoirt grìosaich air an nàmh’;
An dream chathach, Mhuileach, Shrathach,
‘S maith gu sgathadh chnàmh!

‘S mòr a bhios ri corp-rùsgadh
Nan closaichean ‘sa bhlàr,
Fithich ann, a’ rocadaich,
Ag itealaich, ‘s a’ cnocaireachd,
Cìocras air na cosgarraich
Ag òl ‘s ag ith’ an sàth;
Och, ‘s tùrsach, fann, a chluinntear mochthrath,
Ochanaich nan àr.
Bidh fuil us gaorr dam fùidreadh ann
Le lùth-chleasan ur làmh,
Meangar cinn us dùirn diubh,
Gearrar uilt le smùisreadh,
Cìosnaichear ur biùthaidh,
Dan dubh-losgadh, ‘s dan cnàmh’;
Crùnar le poimp Tearlach Stiùbhart,
Us Frederic Prionns’ fo shàil.

Continue reading “Song of the Highland Clans”

One Man in this Country

Archibald Campbell, 3rd Duke of Argyll (1682-1761) by Allan Ramsay, 1758.
Archibald Campbell, 3rd Duke of Argyll (1682-1761) by Allan Ramsay, 1758.

There is one man in this country whom I could wish to have my friend, and that is the Duke of Argyle, who, I find, is in great credit amongst them, on account of his great abilities and quality, and has many dependents by his large fortune; but, I am told, I can hardly flatter myself with the hopes of it. The hard usage which his family has received from ours, has sunk deep into his mind. What have those princes to answer for, who, by their cruelties, have raised enemies, not only to themselves, but to their innocent children?

Prince Charles Edward Stuart, in a letter to his father, James Francis Edward Stuart, written at Perth, 10 September 1745.

Victorious, Gay, Triumphing Unicorn

Hanoverian broadsheet, An Emblematical Print of Culloden, 16 April 1746; Walter Blaikie Collection, National Galleries of Scotland.
Hanoverian broadsheet, An Emblematical Print of Culloden, 16 April 1746; Walter Blaikie Collection, National Galleries of Scotland.

An Emblematical Print Of Culloden.
[April 16, 1746]

This engraving is in three divisions, inclosed by a highly decorated scroll frame. The central division is enriched at one side by a lion and rose, at the other by a unicorn and thistle, and contains the following lines:—

“The Sacred Lion conquers every Foe,
And tears in Pieces all devouring Beasts
Of Christian Prey. But long and well preserves
His gallant Servant, and heroic Friend,
The brilliant, royal Protestant George the Second,
Our only rightful Sovereign, Earthly Prince,
And Lords anointed King, Brave Defender
Of our glorious Reformation Faith.
Constant, adroit, mighty, kind Protector,
Illustrious, tender-nursing Father,
Of the whole British-Israel of God.
And high exalts his potent shining Horn,
Like that of lofty, beauteous, and strong
(Of old Record in History Divine)
Victorious, gay, triumphing Unicorn.”

In the upper division stands George II. crowned, supported by the British Lion. Opposite to him is the Pretender, exclaiming, “We shall never be a Match for George, while that Lion stands by him.”, and turning round to the King of France, who, armed with a spur at his knee, is pricking and pushing him forward, with “Jettons les Reformez à Terre.” Behind the King is the Pope, looking slightly intoxicated, emptying a bottle and glass on Louis’s back, and averring “Pete Sanguinis Ampullam haeretici alteram.” The Devil, armed at the knee with a spur, is pushing the Pope forward in his turn, and boasting “Sum primum Mobile.”

In the lower division is the Duke of Cumberland laureate on horseback. On the ground are four lions tearing in pieces the Pope, the Devil, the Pretender, and the King of France.

A Culloden Lament

Inscription on memorial cairn at the field of Culloden.
Inscription on memorial cairn at the field of Culloden.

Fhir a shiùbhlas na frìthe
Tha thu sìor thighinn fainear dhomh
Tha mi ‘g innse le fìrinn
An nì rinn mo sgaradh
Chan e ghearradh a luaidh
A rinn am bualadh fo’m neimheil
Ach an dh’fhuirich dhe’m chàirdean
Anns a’bhlàr a bha ‘s t-earrach

Tha mo chiabhag air glasadh
Tha mo leth-cheann air muthadh
Tha mo shùilean a’sileadh
Tha mo chridhe bochd, brùite
Le’n a dh’fhuirich dhe’m chàirdean
‘S an làr ‘n deach a rùsgadh
‘S e mheudaich mo chràdh
Gun fhios co chàraich an ùr orr’

Chan eil diùc ann an Albainn
No gu dearbh ann a Sasuinn
Nach iarradh an òigear deas òg
Bhi na mhac dha
Ann an toiseach do thìmeghlac
Thu inntinn bha beachdail
Bha thu foghainteach, rìoghail
Bha thu dìleas bha’n aidmheil

Ach sguiridh mise gar’n iomradh
Neo idir gar’n àireamh
Bho’n a chaill mi na gibhtean
Nach tig gu latha bràth
‘S ged a thigeadh Rígh Seamas
‘S a dh’eidir gach sraid e
Ann an deireadh gach cùmailt
Bidh mo chùis-sa mar tha e

— Fhir a Shiùbhlas na Frìthe; traditional; arranged by Arthur Cormack.

Continue reading “A Culloden Lament”

There’ll Never Be Peace Till Jamie Comes Hame

James Francis Edward Stuart, Prince of Wales.
James Francis Edward Stuart, Prince of Wales.

By yon Castle wa’, at the close of the day,
I heard a man sing, though his head it was gray;
And as he was singing, the tears down came —
There’ll never be peace till Jamie comes hame.

The Church is in ruins, the State is in jars,
Delusions, oppressions, and murderous wars;
We dare na weel say’t, but we ken wha’s to blame —
There’ll never be peace till Jamie comes hame.

My seven braw sons for Jamie drew sword,
But now I greet round their green beds in the yird;
It brak the sweet heart o’ my faithfu’ auld dame —
There’ll never be peace till Jamie comes hame.

Now life is a burden that bows me down,
Sin’ I tint my bairns, and he tint his crown;
But till my last moments my words are the same —
There’ll never be peace till Jamie comes hame.

— There’ll Never Be Peace Till Jamie Comes Hame, Robert Burns.