Song of the Highland Clans

Oran Nam Fineachan Gaidhealach. Alasdair mac Mhaighstir Alasdair A chomuinn rìoghail rùnaich Sàr-ùmhlachd thugaibh uaibh, Biodh ur roisg gun smùirnein, ‘S gach cridh’ gun treas gin lùib ann; Deoch-slàinte Sheumais Stiùbhairt Gu mùirneach cuir mu’n cuairt! Ach ma ta giamh air bith ‘nur stamaig, A’ chailis naomh na truaill. Lìon deoch-slàinte Theàrlaich, A mheirlich! stràic […]

One Man in this Country

There is one man in this country whom I could wish to have my friend, and that is the Duke of Argyle, who, I find, is in great credit amongst them, on account of his great abilities and quality, and has many dependents by his large fortune; but, I am told, I can hardly flatter […]

Victorious, Gay, Triumphing Unicorn

An Emblematical Print Of Culloden. [April 16, 1746] This engraving is in three divisions, inclosed by a highly decorated scroll frame. The central division is enriched at one side by a lion and rose, at the other by a unicorn and thistle, and contains the following lines:— “The Sacred Lion conquers every Foe, And tears […]

A Culloden Lament

Fhir a shiùbhlas na frìthe Tha thu sìor thighinn fainear dhomh Tha mi ‘g innse le fìrinn An nì rinn mo sgaradh Chan e ghearradh a luaidh A rinn am bualadh fo’m neimheil Ach an dh’fhuirich dhe’m chàirdean Anns a’bhlàr a bha ‘s t-earrach Tha mo chiabhag air glasadh Tha mo leth-cheann air muthadh Tha […]

There’ll Never Be Peace Till Jamie Comes Hame

By yon Castle wa’, at the close of the day, I heard a man sing, though his head it was gray; And as he was singing, the tears down came — There’ll never be peace till Jamie comes hame. The Church is in ruins, the State is in jars, Delusions, oppressions, and murderous wars; We dare na weel say’t, but […]