Wipe Your Eyes, Your Love is Safe

Feasgar ciùin an tùs a’ Chèitein Nuair bha ‘n ialtag anns na speuran Chualaim rìbhinn òg ‘s i deurach ‘Seinn fo sgàil nan geugan uain’ Bha a’ ghrian ‘sa chuan gu sìoladh ‘S reult cha d’ èirich anns an iarmailt Nuair a sheinn an òigh gu cianail “Tha mo ghaol air àird a’ chuain” Thòisich […]