My Faithful Fair One

Mo rùn geal dìleas

Sèist
Mo rùn geal dìleas, dìleas, dìleas
Mo rùn geal dìleas nach till thu nall
Cha till mi fhèin riut, a ghaoi chan fhaod mi
‘S ann tha mi ghaoil ‘na mo laighe tinn

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn
Is bheirinn sgrìobag don eilean Ileach
Far bheil an rìbhinn dh’fhàg m’inntinn trom

Thug mi mìos ann am fiabhras claoidhte
Gun dùil rium oidhche gum bithinn beò
B’e fàth mo smaointean a là ‘s a dh’oidhche
Gum faighinn faochadh is tu bhi ‘m chòir.

Cha bhi mi strì ris a’ chraoibh nach lùb leam
Ged chinneach ùbhlan air bhàrr gach gèig
Mo shoraidh slàn leat ma rinn thu m’fhàgail
Cha tàinig tràigh gun muir-làn na dhèidh

Click for the English translation and another variation of the song.

Continue reading “My Faithful Fair One”