My Faithful Fair One

Mo rùn geal dìleas Sèist Mo rùn geal dìleas, dìleas, dìleas Mo rùn geal dìleas nach till thu nall Cha till mi fhèin riut, a ghaoi chan fhaod mi ‘S ann tha mi ghaoil ‘na mo laighe tinn Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn A shnàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn Is […]