The Worthy Gaelic

Tha Laideann coimhliont, Torrach, teann nas leòr, Ach ‘s sgalag thràilleil I don Ghàidhlig chòir. San Athen mhòir Bha ‘Ghreugais còrr ‘na tìm, Ach b’ ion di h-òrdag Chur fo h-òirchios grinn. Latin is perfect / fertile, and firm enough / but it is a slavish servant / compared to worthy Gaelic. / In great Athens […]