“An Airce” from Adv.MS.72.2.13

An Airce. Adhra mhìalach nan cat, Air dhealbh nathrach ‘s a grunnd fuar, ‘Nuair thig Tomas le chuid each, Bidh là nan creach mu d’ bhruaich. Thig seann fhàisdinnean, gu teach, Bheir a chuidheall car mu’n cuairt, Am fear tha ìosal bidh gu h-àrd, Fear eile gu làr gu luath. Thig claidheamh, tein’ agus càs, […]

Clan Campbell Genealogy from MS 1467

genelach cloinni cailin ann so cailin og mac gille easpuig mhic cailin mhic ailin mhic neill mhic ailin moir mhic gille espuig mhic dubgaill mhic donnchaidh mhic gille easpuig mhic gille colaim renabartha mac duibne mhic duibne mhic eirenai[n] mhic meirbi mhic artuir mhic iubair*.i. righ in domain gan rusan** The genealogy of the Clan […]