On Sunday Will Arise My King

Di-luain thig an doireann trom, A shileas am bith eutrom, Bithidh sinn umhail gach greis, Gach uile na dh’ eisdeas. Di-mairt thig an t-sian eile, Cradh chridheach, cruaidh pheinneach, A shileas na gruaidheana glana, Frasa fala fiona. Di-ciadain a sheideas gaoth, Sguaba lom air shrath is raon, Dortadh oiteag barra theann, Beithir bheur ’s reubadh […]