Such is Truly Demoniac, Blind, and Dumb

Dæmonium enim habens, cæcus et mutus est, qui non credit Deo; et subditus est diabolo, qui non intelligit, et non confitetur ipsam fidem, vel qui non dat laudem Deo. S. Augustinus, Quæst. Ev., i, 4.

He Hath Holpen His Servant Israel

46 Agus thuhhairt Muire, A ta m’anam ag àrd-mholadh an Tighearna, 47 Agus a ta mo spiorad a’ deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlanuighear: 48 Do bhrìgh gu’n d’amhairc e air staid ìosail a bhan-oglaich: oir feuch, o so suas goiridh gach linn beannaichte dhiom. 49 Do bhrìgh gu’n d’rinn an Ti a ta cumhachdach nithe mòra dhomh, agus is naomh ‘ainm. 50 Agus a ta a thròcair-san […]

As Courtly or Country Vessels

But Thou, O my God, hadst already taught me by wonderful and secret ways, and therefore I believe that Thou taughtest me, because it is truth, nor is there besides Thee any teacher of truth, where or whencesoever it may shine upon us. Of Thyself therefore had I now learned, that neither ought any thing […]