He Hath Holpen His Servant Israel

46 Agus thuhhairt Muire, A ta m’anam ag àrd-mholadh an Tighearna, 47 Agus a ta mo spiorad a’ deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlanuighear: 48 Do bhrìgh gu’n d’amhairc e air staid ìosail a bhan-oglaich: oir feuch, o so suas goiridh gach linn beannaichte dhiom. 49 Do bhrìgh gu’n d’rinn an Ti a ta cumhachdach nithe mòra dhomh, agus is naomh ‘ainm. 50 Agus a ta a thròcair-san […]

Now I Know of a Surety

About that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. And he killed James the brother of John with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.) And when he had apprehended him, […]