“An Airce” from Adv.MS.72.2.13

An Airce. Adhra mhìalach nan cat, Air dhealbh nathrach ‘s a grunnd fuar, ‘Nuair thig Tomas le chuid each, Bidh là nan creach mu d’ bhruaich. Thig seann fhàisdinnean, gu teach, Bheir a chuidheall car mu’n cuairt, Am fear tha ìosal bidh gu h-àrd, Fear eile gu làr gu luath. Thig claidheamh, tein’ agus càs, […]

The Nativity of Our Lord Jesus Christ

THE TWENTY-FIFTH DAY OF DECEMBER In the 5199th year of the creation of the world, from the time when God in the beginning created the heaven and the earth; the 2957th year after the flood; the 2015th year from the birth of Abraham; the 1510th year from Moses, and the going forth of the people […]